Ostatnie artykuły dla języka: angielskiego

Przeglądaj artykuły dla wybranego języka:

Karolina

Future Continuous – czas przyszły ciągły w języku angielskim

Future Continuous (czas przyszły ciągły) służy do opisywania czynności niedokonanych, które trwają w pewnym momencie w przyszłości. Poznaj zastosowanie i budowę Future Continuous.

Karolina

Kwadrans z angielskim – all czy both: podobieństwa i różnice

Zaimka ALL(wszyscy) używamy, gdy odnosimy się do więcej niż dwóch osób. BOTH (obydwoje) stosujemy zawsze w odniesieniu do dwóch osób lub grup. W artykule wyjaśniamy na przykładach, jak używać obu określeń.

Karolina

Modal verbs – czasowniki modalne w angielskim

Angielskie czasowniki modalne mogą mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu. Służą do wyrażania między innymi zdolności, prośby czy zakazu. Poznaj listę i zastosowanie modal verbs.

Karolina

Kwadrans z angielskim – so vs such

Do wzmacniania przymiotników i rzeczowników w języku angielskim używamy słów SO i SUCH, które tłumaczymy jako „tak”, „taki”. Służą one do podkreślania tego, że dana cecha występuje w znacznym nasileniu. Różni się jednak ich miejsce w zdaniu – SO używane jest zwykle z przymiotnikami i przysłówkami, natomiast SUCH z rzeczownikami.

Karolina

Kwadrans z angielskim – do vs make

Czasownik robić przyjmuje w języku angielskim dwie formy: to make oraz to do. Sprawdź nasze wskazówki, które pomogą Ci w zapamiętaniu użycia obu czasowników.

Karolina

Odmiana czasownika być po angielsku

Poznaj zastosowanie i odmianę najczęściej używanego angielskiego czasownika – TO BE. W artykule dowiesz się też, jak tworzyć pytania i przeczenia z czasownikiem być.

Karolina

Kwadrans z angielskim – borrow vs lend

Czasownik pożyczyć ma w języku angielskim dwa odpowiedniki: to lend oraz to borrow. Pierwszego używamy, gdy pożyczamy coś komuś, a drugiego – gdy pożyczamy od kogoś. Przeczytaj poniższe przykłady, aby utrwalić różnice między tymi dwoma często mylonymi czasownikami.

Karolina

Kwadrans z angielskim – each czy every

Every oraz each tłumaczymy jako każdy, ale nie używamy ich wymiennie. Sprawdź, w jakich sytuacjach użyjemy poszczególnych zaimków.

Karolina

Kwadrans z angielskim – no, none czy neither?

Angielskie zaimki nieokreślone no, none i neither są odpowiednikami polskiego zaimka żaden, żadna. W artykule wyjaśniamy, kiedy stosować każdy z tych określeń.

Karolina

Kwadrans z angielskim – high czy highly

Poznaj kolejną parę przysłówków, które mają dwie formy o różnych znaczeniach. Dziś skupimy się na high oraz highly.

Karolina

Kwadrans z angielskim – różnice między still, yet, already

Still, yet i already to przysłówki czasu, które na początku sprawiają wiele trudności osobom uczącym się angielskiego. Sprawdź, jakie są między nimi różnice i kiedy ich używać.

Karolina

Kwadrans z angielskim – czasowniki say, tell, speak, talk

Omówimy użycie 4 podobnych znaczeniowo czasowników: to say, to tell, to speak oraz to talk. Wszystkie wiążą się z czynnością mówienia, ale nie możemy stosować ich wymiennie. Sprawdź, jakie są różnice między say, talk, tell i speak!

Karolina

Kwadrans z angielskim – few vs a few

Osoby rozpoczynające naukę angielskiego często mają problemy z poprawnym stosowaniem słów few oraz a few. Bo choć powyższe słowa, różnią się zaledwie przedimkiem nieokreślonym a (a few – few), zmieniają swoje znaczenie, a dodatkowo nie jest obojętne, z jakim rodzajem rzeczowników występują.

Karolina

Kwadrans z angielskim – little vs a little

Kwantyfikatory a little oraz little zmieniają swoje znaczenie w zależności od tego, czy stoi przed nimi przedimek nieokreślony a, a dodatkowo używamy ich tylko z konkretnym rodzajem rzeczowników, a mianowicie z rzeczownikami niepoliczalnymi. Poznaj różnice między little i a little.

Karolina

Brytyjski i amerykański angielski – różnice

Różnice między poszczególnymi wariantami angielskiego mogą być znaczące. Rozbieżności występują zarówno w wymowie, pisowni, jak i w słownictwie. Sprawdź, czym różni się amerykański angielski od brytyjskiego.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).

Karolina

Past Continuous – czas przeszły ciągły

Past Continuous to czas przeszły, którego często używamy do opisywania czynności niedokonanych, dłuższych, ciągłych. Podobnie jak czasu Present Continuous używamy, gdy mówimy o czynności tymczasowej, tak samo Past Continuous opisuje czynność tymczasową w czasie przeszłym.

Karolina

Future Simple – czas przyszły prosty

Czas Future Simple (will) to czas przyszły prosty, zwykle opisujący czynności, które często w języku polskim oddawane są dokonaną formą czasownika.

Karolina

Przymiotniki z końcówką -ing i -ed

W języku angielskim przymiotniki nigdy nie odmieniają się ze względu na osobę bądź liczbę, ich forma zawsze pozostaje taka sama. Ale dzięki końcówkom -ing oraz -ed ich znaczenie się zmienia, w zależności od sensu zdania.

Karolina

Kwadrans z angielskim – hard czy hardly

Istnieje grupa przysłówków, które mają dwie formy o różnych znaczeniach. Jedna forma jest taka sama jak forma przymiotnika, a w drugiej pojawia się końcówka -ly. Do tej grupy należy para hard i hardly.

Karolina

Kwadrans z angielskim – at the end vs in the end

Dziś weźmiemy na tapet wyrażenia przyimkowe z rzeczownikiem end (koniec). Wystarczy do niego dodać inny przyimek i już zmienia się znaczenie. Przeczytaj nasz krótki tekst i dowiedz się, dlaczego wyrażeń in the end i at the end nie można używać wymiennie.

Karolina

Kwadrans z angielskim – rise vs raise

Chociaż mogłoby się wydawać, że czasowniki rise oraz raise są do siebie podobne, to dziś przyjrzyjmy się ich różnicom w jednym, ogólnym znaczeniu – podnosić (się).

Barbara

Present Simple – czas teraźniejszy prosty w języku angielskim

Czas teraźniejszy Present Simple umożliwia nam tworzenie podstawowych komunikatów. Z artykułu dowiesz się, kiedy używamy tego czasu oraz jak utworzyć poprawne formy twierdzące, przeczące oraz pytające.

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Tworzenie pytań w języku angielskim

Istenieje wiele różnych sposobów na zadanie pytania w języku angielskim. Poznaj reguły stosowane w zależności od konsturkcji gramatycznej, której chcesz użyć.

Karolina

Present Continuous – czas teraźniejszy – zastosowanie, budowa i przykłady

Poznaj budowę, zastosowanie i wiele przykładów użycia podstawowego angielskiego czasu - present continuous.

Karolina

Must vs have to - różnice, zastosowanie, przykłady

Odwieczny problem, którego wyrażenia użyć? "Must", może "have to", a może "need to"? Przeczytaj artykuł i naucz się, jak stosować te popularne i często używane wyrażenia.

Karolina

Stopniowanie przymiotników w angielskim – jak tworzyć stopień wyższy i najwyższy

W języku angielskim przymiotniki stopniujemy na dwa sposoby – w zależności od ich długości. Do krótkich przymiotników wystarczy dodać końcówkę -er w stopniu wyższym lub -est w stopniu najwyższym. Natomiast dłuższe przymiotniki poprzedzamy dodatkowym słowem: more w stopniu wyższym i the most w stopniu najwyższym. Po angielsku stopień wyższy i najwyższy to odpowiednio the comparative i the superlative.

Krzysztof

Holidays vs vacation – wakacje po angielsku

Wielokrotnie w trakcie rozmów, zarówno z anglojęzycznymi przyjaciółmi, jak i w podróży pojawia się pytanie: vacation czy holidays, która wersja powinna być użyta? Czy są to synonimy, czy może jednak kryją się za nimi różne znaczenia?

Karolina

Liczba mnoga rzeczowników w języku angielskim

Najprostszym sposobem tworzenia liczby mnogiej jest dodanie do rzeczownika odpowiedniej końcówki: -s lub -es. Jednak istnieje spora grupa wyjątków, które należy opanować. Dla Ciebie podzieliliśmy na kilka grup, aby łatwiej było zapamiętać podstawowe zasady i formy nieregularne.

Karolina

Dopełniacz saksoński (saxon genitive) w języku angielskim: zasady i przykłady

Poznaj zastosowanie dopełniacza saksońskiego w języku angielskim oraz przeanalizuj przykłady tworzenia konstrukcji z jego wykorzystaniem. Wykonaj ćwiczenia, aby poprawić zrozumienie tego zagadnienia.

Karolina

Too vs enough – jak używać too i enough w angielskich zdaniach

Too znaczy „zbyt”, „za bardzo”. Enough to „wystarczająco”. To przysłówki stopnia – adverbs of degree. W języku angielskim używamy ich do określenia stopnia intensywności. Odpowiadają na pytania: w jakim stopniu? jak bardzo?  Ze względu na zmieniony szyk zdania, czasami sprawiają kłopoty. Dowiedz się, jak i kiedy ich używać!

Mów pełnymi zdaniami w każdej sytuacji!

Rozwiń znajomość języka obcego z aplikacją Prestonly. 7-dniowy okres próbny z pełnym dostępem.