Present Simple – czas teraźniejszy prosty w języku angielskim

Tutaj znajdziesz inne nasze artykuły o angielskich czasach:

Czas teraźniejszy w języku angielskim – Present Simple

Na początku nauki języka angielskiego jako jeden z pierwszych poznajemy czas teraźniejszy (Present Simple), który umożliwia nam tworzenie podstawowych komunikatów. Z artykułu dowiesz się, kiedy używamy tego czasu oraz jak utworzyć poprawne formy twierdzące, przeczące oraz pytające.

Kiedy używamy czasu teraźniejszego?

Na początku przyjrzyjmy się sytuacjom, w których możemy zastosować Present Simple. Używamy go, gdy mówimy o:

 • prawdach i cechach ogólnych, stałych (np. gdy mowa o tym, gdzie na stałe mieszkamy lub pracujemy), np.

  I come from Poland.
  Pochodzę z Polski.

 • czynnościach powtarzających się (np. gdy coś robimy z określoną częstotliwością), np.

  I go to the gym every day.
  Codziennie chodzę na siłownię.

 • czynnościach rutynowych (np. gdy coś wykonujemy zawsze o konkretnej godzinie lub w konkretnej kolejności, np.

  I get up at seven.
  Wstaję o godzinie siódmej.

Wyrażenia towarzyszące czasowi Present Simple

Czas Present Simple często używany jest z pewnymi wyrażeniami, wśród których możemy wyróżnić:

 • wyrażenia z every – każdy, co, np.

  • every day – każdego dnia

   I wake up at seven o’clock every day.
   Codziennie budzę się o siódmej.

  • every week – co tydzień

   He plays football every week.
   On gra w piłkę nożną co tydzień.

  • every month – co miesiąc

   We go on a trip every month.
   Jeździmy na wycieczkę co miesiąc.

 • przysłówki określające częstotliwość, takie jak:

  • always – zawsze

   She’s always happy.
   Ona jest zawsze szczęśliwa.

  • usually – zwykle

   We’re usually tired after work.
   Zwykle jesteśmy zmęczeni po pracy.

  • often – często

   Do you often go out?
   Czy często wychodzisz/wychodzicie?

  • sometimes – czasami

   She sometimes helps me, but not very often.
   Ona czasami mi pomaga, ale nie za często.

  • rarely/seldom – rzadko

   They rarely/seldom speak to us.
   Oni rzadko z nami rozmawiają.

  • hardly ever – prawie nigdy

   We hardly ever see them.
   Prawie nigdy ich nie widujemy/widzimy.

  • never – nigdy

   I’m never angry.
   Nigdy nie jestem zły/zła.

Zdania oznajmujące

W zdaniu oznajmującym w czasie Present Simple łączymy podmiot z czasownikiem:

I live in Warsaw.
Mieszkam w Warszawie.

W 3. os. lp. (he, she, it) do czasownika dodajemy końcówkę -s lub -es, np.

 • he goes – on idzie

 • she stays – ona zostaje

 • he watches – on ogląda

 • it rains – pada deszcz

 • she tries – ona próbuje

Poniżej czasownik go użyty we wszystkich osobach:

I go to the cinema.

Ja idę do kina.

You go to the cinema.

Ty idziesz do kina.

He/she/it goes to the cinema.

On/ona/ono idzie do kina.

We go to the cinema.

My idziemy do kina.

You go to the cinema.

Wy idziecie do kina.

They go to the cinema.

Oni idą do kina.

Zdania pytające

Pytania w czasie Present Simple tworzymy następująco:

auxiliary verb (operator) + subject (podmiot) + verb (czasownik)

Auxiliary verb (tzw. operator) to czasownik używany do tworzenia pytań i przeczeń.

W tym czasie jest to do (dla osób: I, you, we, they) lub does (dla 3. os. lp.: he, she, it). Operator zależny jest od podmiotu, np.:

Do you go to school?
Czy chodzisz do szkoły?

Does he go to school?
Czy on chodzi do szkoły?

Uwaga! Pamiętajmy, że w pytaniach nie używamy już czasownika z końcówką -s.

Nie można powiedzieć: Does she lives in Poland? Poprawnie skonstruowane pytanie to:

Does she live in Poland?
Czy ona mieszka w Polsce?

Zdania przeczące

Przeczenia tworzymy przez dodanie not do czasownika auxiliary (operatora). W ten sposób powstają formy do not oraz does not. Często stosowane są skrócone wersje:

 • do + not = don’t

 • does + not = doesn’t

Przykładowo:

I don’t know.
Nie wiem.

He doesn’t know.
On nie wie.

They don’t know.
Oni/One nie wiedzą.

W przeczeniach, podobnie jak w pytaniach, nie dodajemy już końcówki -s do czasownika. Nie można powiedzieć: He doesn’t knows.

Krótkie odpowiedzi

W języku angielskim zwykle nie odpowiadamy krótkim yes czy no. Używamy krótkich odpowiedzi, które tworzymy następująco:

podmiot + czasownik auxiliary (ten sam, którym rozpoczynamy pytanie; w czasie Present Simple jest to do/does)

Oto przykłady:

– Do you like it? – Lubisz to?

Yes, I do. / No, I don’t. – Tak, lubię. / Nie, nie lubię.

– Does she live here? – Czy ona tutaj mieszka?

Yes, she does. / No, she doesn’t. – Tak. / Nie.

Podsumowanie

Zapamiętaj, że czasu teraźniejszego Present Simple używamy, gdy opisujemy czynności rutynowe, czynności wykonywane regularnie oraz gdy mówimy o prawdach i cechach ogólnych. W zdaniach oznajmujących w 3. os. lp. do czasownika dodajemy końcówkę –s. Zwróć uwagę, że w pytaniach i przeczeniach czasownik jest w formie bezokolicznika (w 3. os. lp. nie dodajemy końcówki -s). Odpowiadając na pytanie w czasie Present Simple, możemy użyć krótkich odpowiedzi – np. Yes, I do / No, I don’t.

Chcesz opanować angielskie czasy?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Practice time!

Wykorzystując opisane powyżej zasady, przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na angielski.

 1. On mieszka w Warszawie.
  He lives in Warsaw.

 2. Czy twoja siostra śpiewa w zespole?
  Does your sister sing in a band?

 3. Jim gra w tenisa w każdą sobotę.
  Jim plays tennis every Saturday.

 4. Ona często pomaga swoim dziadkom w ogrodzie.
  She often helps her grandparents in the garden.

 5. Pracuję codziennie.
  I work every day.

 6. Ja nie gram w gry komputerowe.
  I don’t play computer games.

 7. Czy masz prawo jazdy? Tak, mam.
  Do you have a driving license? Yes, I do.

 8. Gdzie mieszka twój brat?
  Where does your brother live?

 9. Ona nie mówi po angielsku.
  She doesn’t speak English.

 10. Nie rozumiem.
  I don’t understand.

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).