Past Simple – czas przeszły prosty

Tutaj znajdziesz inne nasze artykuły o angielskich czasach:

Past Simple – zastosowanie

Czas Past Simple używany jest do opisywania zdarzeń zakończonych w przeszłości. Używamy go z takimi określeniami czasu jak:

 • last week – w zeszłym tygodniu

 • last year – w zeszłym roku

 • last summer – zeszłego lata

 • yesterday – wczoraj.


Czas Past Simple stosujemy też w zdaniach z określeniem ago, ponieważ mówimy o czynności zakończonej w przeszłości, np.:

 • five days ago – pięć dni temu

 • a week ago – tydzień temu.

Past Simple – czasowniki regularne

Zdania w czasie Past Simple tworzy się przez dodanie końcówki -ed do czasowników regularnych, np.

I work. – I worked. (Pracuję. – Pracowałem.)

You call me every day.You called me yesterday. – (Dzwonisz do mnie codziennie. – Zadzwoniłeś do mnie wczoraj.)

Dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej forma czasownika jest taka sama.

Istnieją jednak wyjątki i czasowniki nieregularne, o których przeczytasz niżej.

Past Simple – czasownik to be

Czasownik to be w czasie przeszłym Past Simple ma dwie formy – was i were:

I was

we were

you were

you were

he/she/it was

they were


Pytania z was/were tworzymy przez inwersję, czyli zmianę kolejności podmiotu i orzeczenia (czasownika):

 • Was I...?

 • Were you...?

 • Was he...?

 • Was she...?

 • Was it...?

 • Were we...?

 • Were you...?

 • Were they...?

Aby utworzyć przeczenie, do odmienionego to be dodajemy not:

was + not = wasn’t

were + not = weren’t

Zdanie twierdzące: He was here last Monday.

Przeczenie: He wasn’t here last Monday.

Pytanie: Was he here last Monday?

Krótka odpowiedź: Yes, he was. / No, he wasn’t.

Past Simple – pytania

Pytania tworzymy za pomocą operatora did (z wyjątkiem czasownika to be, z którym tworzy się je przez zastosowanie inwersji). Operator jest taki sam dla wszystkich osób. Oto konstrukcja pytania:

did + podmiot + czasownik w formie podstawowej.

Przykładowo:

Did you call me yesterday?
Czy dzwoniłeś do mnie wczoraj?

Krótkich odpowiedzi udzielamy również przy użyciu operatora did, np.:

Did you call me?Yes, I did. / No, I didn’t.

Past Simple – przeczenia

Przeczenia w Past Simple tworzymy przez dodanie not do operatora did (z wyjątkiem czasownika to be, z którym przeczenia tworzy się przez dodanie not do was lub were):

did + not (didn’t) + czasownik w formie podstawowej

Oto przykład:

You didn’t call me yesterday.
Nie zadzwoniłeś do mnie wczoraj.

Past Simple – czasowniki nieregularne

Oto lista podstawowych czasowników nieregularnych:


Bezokolicznik (infinitive)

Past Simple

Tłumaczenie

to buy

bought

kupować

to come

came

przyjść

to do

did

zrobić

to drink

drank

pić

to eat

ate

jeść

to forget

forgot

zapomnieć

to get

got

dostać

to go

went

iść, jechać

to have

had

mieć

to hear

heard

słyszeć

to make

made

zrobić

to pay

paid

zapłacić

to put

put

położyć

to read 

/ri:d/

read 

/red/

przeczytać

to say

said

powiedzieć

to see

saw

widzieć

to send

sent

wysłać

to speak

spoke

mówić

to take

took

wziąć

to think

thought

myśleć

to write

wrot

pisać


Past Simple – czasowniki nieregularne a pytania i przeczenia

Sposób tworzenia pytań i przeczeń z czasownikami nieregularnymi jest taki sam jak z czasownikami regularnymi (pamiętaj o wyjątku to be, który nie wymaga użycia operatora did). 


Oto przykłady zdań z czasownikiem nieregularnym see:

I saw Tom last Friday.
W zeszły piątek widziałem Toma.

Did you see Tom last Friday?
Czy widziałeś Toma w zeszły piątek?

Yes, I did. / No, I didn’t.
Tak, widziałem. / Nie, nie widziałem.

I didn’t see Tom last Friday.
Nie widziałem Toma w zeszły piątek.

Chcesz opanować angielskie czasy?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Poznaj inne czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik (infinitive)

Past Simple

Tłumaczenie

to break

broke

rozbić, złamać

to bring

brought

przynieść

to build

built

budować

to choose

chose

wybierać

to cost

cost

kosztować

to cut

cut

ciąć

to drive

drove

prowadzić samochód, jeździć samochodem

to fall

fell

spadać

to feel

felt

czuć się

to find

found

znajdować

to fly

flew

latać

to give

gave

dać

to hurt

hurt

boleć

to know

knew

wiedzieć, znać

to leave

left

wychodzić, zostawiać

to lose

lost

zgubić, stracić

to meet

met

spotkać się

to sell

sold

sprzedać

to sing

sang

śpiewać

to sit

sat

siedzieć

to sleep

slept

spać

to spend

spent

wydawać (pieniądze), spędzać (czas)

to steal

stole

ukraść

to swim

swam

pływać

to tell

told

powiedzieć

to throw

threw

rzucić

to understand

understood

rozumieć

to wake up

woke up

budzić (się)

to win

won

wygrać


Present Simple – krótkie Q&A

 • Kiedy używamy czasu Past Simple?
  Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości.

 • Z jakimi wyrażeniami stosować Past Simple?
  Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).

 • Jaka jest forma czasownika to be w Past Simple?
  W czasie Past Simple czasownik być ma dwie formy nieregularne: was i were.

 • Jak tworzyć zdania w czasie Past Simple?
  Past Simple tworzy się przez dodanie końcówki -ed do czasowników regularnych lub nieregularną formę przeszłą.

 • Kiedy stosujemy did, a kiedy końcówkę -ed?
  Operatora did używamy w pytaniach, a także w przeczeniach w połączeniu z not: didn't. Wówczas nie stosujemy czasowników w formie przeszłej – ani z końcówką -ed, ani w formie nieregularnej.

Practice time!

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na angielski. Zastosuj czas Past Simple.

 1. Jak dotarłaś do domu? Wzięłam taksówkę.
  How did you get home? I took a taxi.

 2. Zjedliśmy kolację o 22.
  We had dinner at ten p.m.

 3. Gdy byłam dzieckiem, wygrałam konkurs.
  When I was a child, I won a competition.

 4. Było bardzo późno.
  It was very late.

 5. W zeszłym tygodniu zgubiłem portfel.
  I lost my wallet last week.

 6. Gdzie położyłeś tamtą książkę?
  Where did you put that book?

 7. Słyszałem to w radiu.
  I heard it on the radio.

 8. Dzwoniłem do ciebie wczoraj.
  I called you yesterday.

 9. O której zamknęli sklep?
  What time did they close the shop?

 10. Oni byli w Hiszpanii zeszłego lata.
  They were in Spain last summer.

 11. Próbowałem się z nim skontaktować, ale (on) nie odebrał telefonu.
  I tried to contact him, but he didn’t answer the phone.

 12. Dlaczego nie było cię wczoraj w pracy?
  Why weren’t you at work yesterday?

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.