Les prépositions de lieu – Przyimki miejsca w języku francuskim

Les prépositions de lieu, czyli przyimki określające miejsce, to po francusku między innymi: à, en, dans, chez, sur. Mamy również wiele przyimków złożonych (czyli wyrażeń przyimkowych), między innymi: à côté de, loin de, près de, en face de. Przyimki razem z następującymi po nich rzeczownikami tworzą okoliczniki miejsca, które wskazują, gdzie odbywają się czynności określone przez orzeczenie. Przypomnijmy, że okoliczniki miejsca odpowiadają na pytania: gdzie?, skąd?, dokąd?, którędy?. Po francusku pytanie gdzie? zadamy przy pomocy zaimka où ?. Przyjrzyjmy się teraz bliżej niektórym prépositions de lieu.

Przyimek à 

Francuski przyimek miejsca à odpowiada polskiemu przyimkowi w, do lub na.

 • Gdy wymieniamy miejsce, w którym się znajdujemy lub do którego się udajemy, używamy przyimka à (pamiętaj o rodzajnikach ściągniętych: à + le = au, à + les= aux).

  • Tu vas à la banque ou à la poste ?
   Idziesz do banku czy na pocztę?

  • Il va au magasin faire ses courses.
   On idzie do sklepu na zakupy.

 • W odpowiedzi na pytanie où ? (gdzie? dokąd?) stawiamy przyimek à przed nazwami miast, np.:

Ils sont à Moscou.
Oni są w Moskwie.

 • Przed nazwami państw rodzaju męskiego stosujemy formę au (à + le = au), np.:

  • au Brésil, au Danemark, au Japon, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Pérou.

  • J’habite au Canada.
   Mieszkam w Kanadzie.

Przyimek de 

Francuski przyimek miejsca de odpowiada polskiemu przyimkowi z, od.

 • Po czasownikach arriver de, venir de, revenir de użyjemy rodzajnika ściągniętego du (de + le = du), przed nazwami państw rodzaju męskiego, lub des (de + les = des) przed nazwą w liczbie mnogiej, np.

  • Il vient du Brésil ?
   On pochodzi z Brazylii?

  • Elle arrive du Danemark / du Canada / des États-Unis.
   Ona przyjeżdża z Danii / z Kanady / ze Stanów Zjednoczonych.

W pozostałych przypadkach będzie to tylko przyimek de.

Nous revenons de la Croatie.
Wracamy z Chorwacji.

 • Gdy mówimy po francusku od… do…, używamy przyimków deà Pamiętaj, żeby utworzyć formy ściągnięte z rodzajnikami określonymi le, les (du/des, au/aux).

  • La Pologne s’étend de la Baltique aux Tatras.
   Polska rozciąga się od Bałtyku po Tatry.

 • Gdy mówimy, że coś jest w jakiejś odległości od czegoś, stosujemy konstrukcję …est/sont à… mètres/kilomètres de(…jest/są… metrów/kilometrów od…):

  • L’école de Julie est à deux kilomètres de mon travail.
   Szkoła Julie jest dwa kilometry od mojej pracy.

Przyimek en

Francuski przyimek miejsca en odpowiada polskiemu przyimkowi w, do lub na.

 • Przyimka en użyjemy przed nazwami kontynentów:

  • en Europe, en Asie, en Amérique, en Australie, en Afrique

  • Ils ont passé cinq mois en Asie.
   Oni spędzili pięć miesięcy w Azji.

 • Przyimka en użyjemy przed nazwami państw rodzaju żeńskiego:

  • en Grèce, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Norvège, en Russie, en Chine, en Italie

  • Paul part en voyage en Suisse.
   Paul wyjeżdża w podróż do Szwajcarii.

Zwróćmy uwagę, że nazwy państw rodzaju męskiego zakończone są zwykle na spółgłoskę, np. le Japon lub le Maroc (wyjątkami są tu le Canada i le Mexique), a nazwy państw rodzaju żeńskiego mają zwykle na końcu e nieme, np. la France, la Grèce, l’Argentine.

 • Przyimka en użyjemy przed nazwami regionów:

  • en Mazurie, en Silésie, en Provence, en Alsace.

  • Selon moi, les plus belles plages de France se trouve en Normandie et en Bretagne.
   Według mnie najpiękniejsze plaże Francji znajdują się w Normandii i w Bretanii.

UWAGA! Jeśli w zdaniu występuje słowo la région, np. la région de Pays de la Loire, wtedy przed nim stawiamy przyimek dans. Porównaj:

En Pays de la Loire, vous trouverez de magnifiques châteaux.
W Pays de la Loire znajdziecie wspaniałe zamki.

Dans la région de Pays de la Loire, vous trouverez de magnifiques châteaux.
W regionie Pays de la Loire znajdziecie wspaniałe zamki.

Przyimek dans

Francuski przyimek miejsca dans odpowiada polskiemu przyimkowi w, na.

 • Za pomocą przyimka dans nie tylko określamy miejsce, ale też przestrzeń, której rzeczownik dotyczy:

  • Je suis dans la cuisine.
   Jestem w kuchni.

  • Il y a beaucoup de voitures dans la rue.
   Jest dużo samochodów na ulicy.

 • Przyimka dans użyjemy go też przed nazwami gór:

  • Dans les Alpes se trouve la plus haute montagne de France.
   W Alpach jest najwyższa góra Francji.

 • Jak już wspomnieliśmy, przyimek dans stoi przed rzeczownikiem la région.

  • Dans la région de Paris il y a beaucoup de trafic.
   W regionie Paryża jest duży ruch uliczny.

 • W odniesieniu do słowa la ville przyimek dans oznacza w obrębie miasta, w przestrzeni miasta, a przyimek en (en ville) – na mieście, poza domem.

  • Dans cette ville il y a beaucoup de monuments.
   W tym mieście jest dużo zabytków.

  • Tu es à la maison ? Non, je suis en ville.
   Jesteś w domu? Nie, jestem na mieście.

Przyimek chez

Francuski przyimek miejsca chez odpowiada polskiemu przyimkowi u. Używamy go w stosunku do osób.

 • Wyrażenie być u siebie po francusku odmienia się przez osoby:

  • je suis chez moi – ja jestem u siebie

  • tu es chez toi – ty jesteś u siebie

  • il est chez lui – on jest u siebie

  • elle est chez elle – ona jest u siebie

  • nous sommes chez nous – my jesteśmy u siebie

  • vous êtes chez vous – wy jesteście u siebie

  • ils sont chez eux – oni są u siebie

  • elles sont chez elles – one są u siebie.

 • Po czasowniku aller (iść, jechać; dokąd?) oraz po être (być; gdzie?) w odniesieniu do osób zastosujemy przyimek chez. Zachowujemy ten przyimek po czasownikach wyrażających kierunek powrotny, po przyimku de (de chez), np.:

  • Je vais chez mon amie.
   Idę do mojej przyjaciółki.

  • Je reviens de chez mon amie.
   Wracam od mojej przyjaciółki.

 • Przyimek chez z zaimkiem osobowym (np. moi) znaczy u siebie / w swoim domu (mieszkaniu), np.:

  • Je reste chez moi.
   Zostaję u siebie. / Zostaję w domu.

  • Il habite à côté de chez nous.
   On mieszka obok nas/obok naszego domu.

Przyimki derrière/devant, sur/sous, entre, par, parmi, vers, depuis

 • Przyimek derrière oznacza za, a przyimkiem o znaczeniu przeciwstawnym jest devant (przed).

  • Qui est derrière la porte ?
   Kto jest za drzwiami?

  • Attention ! Il y a une flaque d’eau devant toi.
   Uwaga ! Przed tobą jest kałuża.

 • Przyimek sur oznacza na, a przyimek sous pod.

  • Il y a de la poussière partout : sur les meubles et sous la table.
   Wszędzie jest kurz: na meblach i pod stołem.

 • Przyimek entre znaczy między/pomiędzy i jest używany podobnie jak w języku polskim.

  • La ville de Sopot se trouve entre Gdańsk et Gdynia.
   Sopot leży między Gdańskiem a Gdynią.

 • Przyimek par oznacza przez/poprzez.

  • Pour arriver à ce restaurant, vous devez passer par le parc.
   Żeby dojść do tej restauracji, musicie przejść przez park.

 • Przyimek parmi oznacza wśród/pośród.

  • J’adore me reposer parmi les arbres.
   Uwielbiam wypoczywać pośród drzew.

 • Przyimek vers oznacza w kierunku/ku.

  • Dirigez vou vers la sortie.
   Proszę udać się w kierunku wyjścia.

 • Przyimka depuis w znaczeniu od używamy, kiedy mamy na uwadze czas podróży:

  • Depuis Varsovie, il pleut tout le temps.
   Od (przez całą drogę od) Warszawy ciągle pada.


Chcesz skutecznie nauczyć się francuskich przyimków?

Rozpocznij naukę francuskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Wyrażenia przyimkowe określające miejsce

Na koniec poznajmy różne wyrażenia przyimkowe służące do powiedzenia, gdzie coś się znajduje lub skąd albo dokąd zmierza. Wszystkie wymienione wyrażenia łączą się z przyimkiem de.

près de – blisko

Près de ma maison, il y a un joli parc. – Blisko mojego domu jest ładny park.

loin de – daleko od

Mes parents habitent loin de chez nous. – Moi rodzice mieszkają daleko od nas. 

en face de – naprzeciwko

La bibliothèque se trouve en face de la pharmacie. – Biblioteka znajduje się naprzeciwko apteki.

autour de – wokół

Les gens se sont réunis autour du monument. – Ludzie zgromadzili się wokół pomnika.

au-dessus de – nad

Nous allons accrocher ce tableau au-dessus du lit. – Zamierzamy zawiesić ten obraz nad łóżkiem. 

au-dessous de – pod

Mettez votre signature au-dessous du texte. – Proszę podpisać się pod tekstem.

au coin de – w rogu

Il y a un restaurant sympa au coin de la rue. – Na rogu ulicy jest miła restauracja.

en haut de – na górze

Tous les détails se trouvent en haut de cette page. – Wszystkie szczegóły znajdują się na górze tej strony.

en bas de – na dole

Signez en bas de la page, s’il vous plaît. – Proszę podpisać na dole strony.

au fond de – w głębi

Il se sont assis au fond de la salle. – Usiedli w głębi sali.

le long de – wzdłuż

Nous nous promenons le long de la Seine. – Spacerujemy wzdłuż Sekwany.

à côté de – obok

Il habite à côté. – On mieszka obok. 

au centre de – w centrum / w środku/ na środku

Au centre de notre ville, il y a une grande place. – W centrum naszego miasta jest duży plac.

au milieu de w środku / pośród

Il se sent seul au milieu des gens. – On czuje się samotny pośród ludzi.

au bord de – na brzegu, na skraju, nad


Mes amis ont une jolie cabane au bord du lac. – Moi przyjaciele mają uroczy domek nad jeziorem.

au bord de la rue – na brzegu ulicy

au bord de la route – na skraju drogi / na poboczu

au bord de la mer – nad morze(m) / na brzegu morza

au bord du lac – nad jezioro / nad jeziorem.

au bout de – na końcu

Au bout de cette rue, il y a un café. On y va ? – Na końcu tej ulicy jest kawiarnia. Pójdziemy tam?

Wyrażenie au bout de znaczy na końcu (czego) i odnosi się do miejsca, przestrzeni. W odniesieniu do czasu i do miejsca w znaczeniu bardziej przenośnym, np. końca filmu, listy, lekcji, stosujemy à la fin (de):

À la fin du film, tout le monde pleurait. – Na koniec filmu wszyscy płakali.

à gauche de – na lewo od / po lewej stronie (czego) / w lewo

à droite de – na prawo od / po prawej stronie (czego) / w prawo

D’abord, vous tournez à gauche de l’église et puis vous prenez la première rue à droite. – Najpierw skręcacie na lewo od kościoła, a potem w pierwszą ulicę w prawo.

Gdy określamy stronę (prawą, lewą) w stosunku do osoby, mówimy:

sur ma droite – po mojej prawej stronie

sur votre gauche – po waszej/pani/pana/państwa lewej stronie.


Podsumowanie

Jak widzisz, w języku francuskim stosowanie prépositions de lieu jest podobne jak w języku polskim. Zapamiętaj, że wiele wyrażeń przyimkowych kończy się przyimkiem de. Ważne jest, aby nie zapominać o tworzeniu form ściągniętych z rodzajnikami określonymi le, les (de + le = du / de + les = des).

Niżej znajdziesz ćwiczenia, dzięki którym utrwalisz poznane przyimki i wyrażenia przyimkowe służące do określenia miejsca.

Entraînons-nous !

Wstaw w poniższe zdania brakujące francuskie przyimki miejsca.

 1. On parle espagnol ……. Mexique. Et ……. Argentine ?
  On parle espagnol au Mexique. Et en Argentine ? – W Meksyku mówi się po hiszpańsku. A w Argentynie?

 2. Tu es ……. toi ?
  Tu es chez toi ? – Jesteś u siebie w domu?

 3. Ils habitent ……. ce quartier-là.
  Ils habitent dans ce quartier-là. – Oni mieszkają w tej dzielnicy.

 4. Il y a quelqu’un ……. la porte.
  Il y a quelqu’un derrière la porte. – Ktoś jest za drzwiami.

 5. Ils habitent ……. l’aéroport.
  Ils habitent près de l’aéroport. – Oni mieszkają blisko lotniska.

 6. Tu reviens ……. tes grands-parents ?
  Tu reviens de chez tes grands-parents ? – Wracasz od swoich dziadków?

 7. ……. l’entrée, il y a des toilettes.
  À droite de l’entrée, il y a des toilettes. – Na prawo od wejścia jest toaleta.

 8. Qu’est-ce que vous allez mettre ……. salon ?
  Qu’est-ce que vous allez mettre au milieu du salon ? – Co postawicie na środku salonu?

 9. Passons sur l’autre ……. la rue.
  Passons sur l’autre côté de la rue. – Przejdźmy na drugą stronę ulicy.

 10. Mon nom était ……. la liste.
  Mon nom était à la fin de la liste. – Moje nazwisko było na końcu listy.

Więcej z języka francuskiego

Ewa

Zaimki dzierżawcze w języku francuskim

Czas na przypomnienie podstawowych informacji o adjectifs et pronoms possessifs, czyli o zaimkach dzierżawczych, które pozwalają na wyrażenie przynależności (kiedy coś należy do kogoś).

Karolina

Wszystko o francuskich rodzajnikach określonych i nieokreślonych

W języku francuskim występują trzy typy rodzajników: nieokreślone, określone, cząstkowe. W tym artykule omówimy użycie rodzajników nieokreślonych i określonych. Przeczytaj i zrozum, jakie informacje o rzeczowniku przekazuje każdy z nich.

Ewa

Elizja i łączenia międzywyrazowe w języku francuskim

Język francuski wydaje się wielu osobom trudny głównie ze względu na wymowę. Dlatego wyjaśniamy dwa podstawowe zagadnienia fonetyczne, dzięki którym łatwiej opanujesz rozumienie tekstu mówionego. Zapraszamy Cię do świata elizji i łączeń międzywyrazowych.