Czas przeszły passato prossimo w języku włoskim

Czas passato prossimo – zastosowanie i budowa

Czas przeszły, który omówimy w tym artykule, służy do wyrażania czynności mających miejsce w przeszłości i zakończonych. Mają one jednak jakieś odniesienie do teraźniejszości. Zazwyczaj formy czasu passato prossimo będziemy tłumaczyć za pomocą czasowników dokonanych. Mówimy o czynności zakończonej, która odbyła się w jakimś momencie (np. ieri – wczoraj, due giorni fa – dwa dni temu) lub trwała przez określony czas (np. per due ore – przez dwie godziny).

Czas passato prossimo składa się z dwóch elementów:

 • czasownika posiłkowego essere lub avere odmienionego w czasie teraźniejszym oraz

 • formy participio passato, którą można porównać do polskiego imiesłowu biernego.

Formy czasowników w czasie przeszłym passato prossimo – trzy koniugacje, odmiana regularna z czasownikiem posiłkowym avere

Jak już wiemy z artykułu o czasie teraźniejszym presente (zajrzyj tutaj: Odmiana czasowników regularnych), włoskie czasowniki odmieniają się według trzech koniugacji, w zależności od ich końcówki.

Odmiana czasowników regularnych z końcówką -are

Żeby utworzyć participio passato od czasowników zakończonych na -are, odcinamy -are i zastępujemy je końcówką -ato (cantare – śpiewać, cantato – śpiewany). Participio passato pozostaje bez zmian. Odmieniamy tylko avere w czasie teraźniejszym.

ho cantato

zaśpiewałem, zaśpiewałam

hai cantato

zaśpiewałeś, zaśpiewałaś

ha cantato

zaśpiewał, zaśpiewała

abbiamo cantato

zaśpiewaliśmy, zaśpiewałyśmy

avete cantato

zaśpiewaliście, zaśpiewałyście

hanno cantato

zaśpiewali, zaśpiewały


Spójrz na podane poniżej przykłady:

Finalmente ho trovato lavoro!
Wreszcie znalazłem pracę!

Perché non mi hai telefonato ieri sera?
Dlaczego nie zadzwoniłeś do mnie wczoraj wieczorem?

Avete già progettato le vacanze?
Zaplanowaliście już wakacje?

Hai superato l’esame d’italiano?
Zdałeś egzamin z włoskiego?

Jak widzisz, w zdaniach tych występuje odmieniony w czasie teraźniejszym czasownik avere oraz formy participio passato (trovato, telefonato, progettato, superato) od czasowników z końcówką -are.

Odmiana czasowników regularnych z końcówką -ere

Participio passato od czasowników zakończonych na -ere ma końcówkę -uto (vendere – sprzedać, venduto – sprzedany).

ho venduto

sprzedałem, sprzedałam

hai venduto

sprzedałeś, sprzedałaś

ha venduto

sprzedał, sprzedała

abbiamo venduto

sprzedaliśmy, sprzedałyśmy

avete venduto

sprzedaliście, sprzedałyście

hanno venduto

sprzedali, sprzedały


Spójrz na podane poniżej zdania:

Ho ricevuto un bel regalo per il mio compleanno.
Dostałam piękny prezent na urodziny.

Purtroppo non mi ha creduto. – Niestety nie uwierzył mi.

Abbiamo voluto vedere quel film.
Chcieliśmy obejrzeć tamten film.

Laura non ha potuto aspettarci.
Laura nie mogła na nas poczekać.

Uwaga! Zwróć uwagę, że czasowniki, które przed końcówką -ere mają miękkie -c- lub -g-, zachowują to samo brzmienie w formach participio passato. Przed -uto trzeba więc jeszcze dodać -i-, np.

 • conoscere (znać, poznać) – conosciuto

  Ho conosciuto Maria cinque anni fa a Roma.
  Poznałem Marię 5 lat temu w Rzymie.

 • piacere (podobać się, smakować, lubić) – piaciuto

  Ti è piaciuto questo film?
  Spodobał ci się ten film?

Odmiana czasowników regularnych z końcówką -ire

Ostatnią grupą czasowników są te z końcówką -ire, które w czasie przeszłym passato prossimo przyjmują końcówkę -ito (niezależnie od tego, czy w czasie teraźniejszym odmieniają się z cząstką -isc-, czy bez niej), np.:

 • finire – skończyć, finito – skończony

 • capire – rozumieć, capito – zrozumiany.

ho finito

skończyłem, skończyłam

hai finito

skończyłeś, skończyłaś

ha finito

skończył, skończyła

abbiamo finito

skończyliśmy, skończyłyśmy

avete finito

skończyliście, skończyłyście

hanno finito

skończyli, skończyły

Odmiana z czasownikiem posiłkowym essere

Niektóre czasowniki w czasie passato prossimo będą wymagały użycia czasownika posiłkowego essere. W takiej sytuacji musimy uzgodnić końcówkę czasownika w participio passato, w zależności od rodzaju i liczby podmiotu. Otrzymamy zatem cztery różne formy participio passato, a nie jak z czasownikiem avere – jedną. Przyjrzyjmy się im na przykładzie uscire – wyjść. W rodzaju męskim użyjemy form uscito (w lp.) i uscit-i (w lm.). W rodzaju żeńskim: uscita (w lp.) i uscite (w lm.):

io sono uscito

io sono uscita

ja wyszedłem

ja wyszłam

tu sei uscito

tu sei uscita

ty wyszedłeś

ty wyszłaś

lui è uscito

lei è uscita

on wyszedł

ona wyszła

noi siamo usciti

noi siamo uscite

my wyszliśmy

my wyszłyśmy

voi siete usciti

voi siete uscite

wy wyszliście

wy wyszłyście

loro sono usciti

loro sono uscite

oni wyszli

one wyszły


Essere stosujemy z czasownikami nieprzechodnimi, czyli tymi, które nie mają dopełnienia bliższego i nie tworzą strony biernej. Należą do nich czasowniki:

 • oznaczające ruch z jednego miejsca do drugiego:

  • arrivare – przybyć

  • andare – iść, jechać

  • venire – przychodzić

  • partire – wyruszyć

  • entrare – wchodzić

  • uscire – wychodzić

  • (ri)tornare – (po)wracać

  • salire – wspinać się, wchodzić;

 • zwrotne, np.

  • lavarsi – myć się

  • alzarsi – wstawać;

 • oznaczające stan:

  • durare – trwać

  • essere – być

  • rimanere, restare – zostać

  • stare – być, stać;

 • inne nieprzechodnie:

  • bastare – wystarczać

  • costare – kosztować

  • dimagrire – schudnąć

  • diventare – stać się

  • ingrassare – przytyć

  • piaceresmakować, podobać się, lubić

  • riuscire – dać radę, udać się

  • succedere – wydarzyć się

  • nascere – urodzić się

  • morire – umrzeć.

Oto przykładowe zdania w czasie przeszłym passato prossimo z czasownikiem posiłkowym essere:

 • Sabato siamo andati al ristorante.
  W sobotę poszliśmy do restauracji.

 • A che ora sei tornata a casa?
  O której godzinie wróciłaś do domu?

 • I ragazzi sono partiti per Londra.
  Chłopcy wyjechali do Londynu.

 • Sei riuscito a fare questo esercizio?
  Udało ci się zrobić to ćwiczenie?

Czasowniki zwrotne w passato prossimo

Czasowniki zwrotne w passato prossimo składają się z zaimka zwrotnego (mi, ti, si, ci, vi), czasownika essere odmienionego w czasie teraźniejszym oraz participio passato (z dostosowaną końcówką).

Przyjrzyjmy się odmianie na przykładzie czasownika lavarsi – myć się:

mi sono lavato/lavata

umyłem/umyłam się

ti sei lavato/lavata

umyłeś/umyłaś się

si è lavato/lavata

umył/umyła się

ci siamo lavati/lavate

umyliśmy/umyłyśmy się

vi siete lavati/lavate

umyliście/umyłyście się

si sono lavati/lavat

umyli/umyły się

Czasowniki modalne w passato prossimo

W przypadku czasowników modalnych (dovere – musieć, potere – móc, volere – chcieć) zwracamy uwagę na towarzyszący im czasownik w bezokoliczniku i to do niego dobieramy właściwy czasownik posiłkowy (essere lub avere). Spójrz na poniższe przykłady:

Siete dovuti partire.
Musieliście wyjechać.

Ho dovuto finire questo esercizio.
Musiałem skończyć to ćwiczenie.

Siamo volute rimanere a casa.
Chciałyśmy zostać w domu.

Abbiamo voluto mangiare pizza.
Chcieliśmy zjeść pizzę.

W pierwszym i trzecim zdaniu należało użyć czasownika essere, z którym łączy się partire oraz rimanere, natomiast w drugim i czwartym pojawił się czasownik posiłkowy avere (ponieważ czasowniki finire i mangiare łączą się właśnie z avere).

Podsumowanie

Passato prossimo to czas przeszły, który opisuje czynności zakończone. Składa się z czasownika posiłkowego essere lub avere oraz czasownika w formie participio passato. Czasowniki regularne odmieniają się w następujący sposób: czasowniki z końcówką -are przyjmują w czasie przeszłym passato prossimo końcówkę -ato, końcówka -ere zamienia się na -uto, a -ire – na -ito. W przypadku czasowników łączących się z avere końcówka participio passato pozostaje niezmienna, natomiast przy połączeniu z czasownikiem essere, zachowuje się ona tak jak przymiotnik i dostosowuje do liczby oraz rodzaju podmiotu. Czasowniki zwrotne łączą się z essere, należy także pamiętać o użyciu zaimka zwrotnego. Czasowniki modalne mogą łączyć się zarówno z essere, jak i avere, w zależności od tego, jaki czasownik w bezokoliczniku im towarzyszy.

Chcesz opanować włoskie czasy?

Rozpocznij naukę włoskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Facciamo pratica!

Przetłumacz zdania z języka polskiego na włoski, stosując czas passato prossimo.

 1. Wczoraj nie pracowałem. Odpoczywałem cały dzień.
  Ieri non ho lavorato. Ho riposato tutto il giorno.

 2. Opowiedziałam Marii o moich przygodach we Włoszech.
  Ho raccontato a Maria delle mie avventure in Italia.

 3. Profesor Verdi rozpoczął już lekcję!
  Il professor Verdi ha già cominciato la lezione!

 4. Mój brat poznał swoją żonę na uniwersytecie.
  Mio fratello ha conosciuto sua moglie all’università.

 5. Słyszałeś ten dziwny hałas?
  Hai sentito questo strano rumore?

 6. Wyruszyliśmy o północy i dotarliśmy o piątej rano.
  Siamo partiti a mezzanotte e siamo arrivati alle cinque di mattina.

 7. Przykro mi, pociąg już odjechał.
  Mi dispiace, il treno è già partito.

 8. Podobały mi się lekcje profesor Rossi.
  Mi sono piaciute le lezioni della professoressa Rossi.

 9. Musieliśmy wyjechać o 6 rano.
  Siamo dovuti partire alle 6 di mattina.

 10. Wstałam o 8 i od razu się ubrałam.
  Mi sono alzata alle 8 e mi sono vestita subito.

Więcej z języka włoskiego

Barbara

Zaimki osobowe (pronomi personali) w języku włoskim

Naucz się, jak używać zaimków osobowych w języku włoskim. W artykule znajdziesz przegląd funkcji, użycia i odmiany zaimków osobowych. Przykłady, kontekst i praktyczne wskazówki – to wszystko czeka na Ciebie w artykule.

Barbara

Włoska gramatyka: przewodnik po rodzajniku określonym

Odkryj, jak właściwie stosować rodzajniki określone do rozróżnienia rodzaju rzeczowników, zrozum wyjątki i specjalne przypadki. Poznaj włoską gramatykę dzięki naszemu przewodnikowi.

Barbara

Włoska gramatyka: odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym (presente indicativo)

Naucz się odmiany włoskich czasowników. W języku włoskim czasowniki regularne odmieniają się według trzech koniugacji. W artykule omówimy każdą z nich i przyjrzymy się