Odmiana czasowników regularnych w języku francuskim

Czasowniki francuskie można podzielić na trzy grupy koniugacyjne, czyli kategorie czasowników, które odmieniają się w podobny sposób:

 • Pierwsza grupa zawiera czasowniki regularne kończące się w bezokoliczniku na -er.

 • Druga grupa zawiera czasowniki regularne kończące się na -ir.

 • Trzecia grupa obejmuje wszystkie czasowniki nieregularne, w tym czasowniki kończące się na -ir, -oir i -re.

Do pierwszej i drugiej należą czasowniki regularne, natomiast do trzeciej – nieregularne. W tym artykule omówimy odmianę czasowników regularnych.

Odmiana czasowników I grupy

Grupa pierwsza jest najbardziej liczna (ponad 10 tysięcy czasowników) i stale powiększa się o nowe czasowniki, np. googler – googlować.

Czasowniki pierwszej grupy zakończone są w bezokoliczniku na -er i w czasie teraźniejszym w odmianie przyjmują końcówki:

-e

-ons

-es

-ez 

-e

-ent

Są to czasowniki regularne.

Spójrzmy na przykład na odmianę czasownika szukać:

chercher (szukać)

je cherche

ja szukam

tu cherches

ty szukasz

il/elle cherche

on/ona szuka

on cherche

szuka się

nous cherchons

my szukamy

vous cherchez

wy szukacie, pan/pani szuka, państwo szukają

ils/elles cherchent

oni/one szukają


Tematem czasownika jest cherch-, do którego dodajemy końcówki. Tylko dwie końcówki są czytane: -ons i -ez; pozostałych nie czytamy. To zaimek wskazuje na osobę, o której mówimy. W 3. osobie (il, ils, elle, elles) liczbę mnogą rozpoznajemy w wymowie po łączeniu międzywyrazowym (np. ils ont) lub wynika ona z kontekstu, np.

Pierre et Annette cherchent quelque chose. Ils cherchent des lunettes.
Pierre i Annette szukają czegoś. Oni szukają okularów.

Przykłady czasowników I grupy:

 • aimer - kochać, lubić

 • désirer - pragnąć

 • essayer - przymierzać

 • jouer à - grać w

 • parler - mówić

 • préférer - woleć

 • trouver - znaleźć

Przyjrzyjmy się czasownikom pierwszej grupy w zdaniach:

Tu parles anglais ?
Mówisz po angielsku?

Je n’aime pas danser.
Nie lubię tańczyć.

Je prépare une très bonne salade.
Przygotowuję bardzo dobrą sałatkę.

Odmiana czasowników I grupy – zmiany ortograficzne

Czasowniki, które w sylabie poprzedzającej końcówkę -er mają literę e bez akcentu, np. lever (podnieść), w odmianie przyjmują l’accent grave nad literą e (è) wtedy, gdy nie jest wymawiana końcówka:
 

je

lève

tu

lèves

il/elle/on

lève

nous

levons

vous

levez

ils/elles

lèvent


Jeśli nie wiemy, w którą stronę postawić akcent nad e, pamiętajmy, że l’accent grave (è) stawiamy wtedy, gdy po e w danej sylabie wymówimy jeszcze spółgłoskę, np.:

 • la mère – matka

 • je préfère – wolę

 • sévère – poważny, surowy

 • tiède – ciepły

 • complètement – całkowicie, zupełnie.

Dotyczy to czasowników takich jak:

 • mener – prowadzić

 • emmener – zabrać ze sobą

 • se lever – wstać

 • peser – ważyć

 • geler – mrozić

 • peler – obierać ze skórki

 • acheter – kupić

 • achever – dokończyć

 • semer – siać

Porównaj:

Nous achetons des fruits sur la place du marché.
Owoce kupujemy na rynku.

Il achète un quotidien au supermarché.
On kupuje codzienną gazetę w supermarkecie.

Czasowniki II grupy

Czasowniki drugiej grupy, które są regularne, kończą się w bezokoliczniku na -ir i odmieniają się według następującego schematu:

temat bezokolicznika + -is, -is, -it / -(iss)ons, -(iss)ez, -(iss)ent

W liczbie mnogiej mają grupę liter -iss- przed końcówką. Oto wzór odmiany w czasie teraźniejszym:
 

finir – kończyć

je

finis

tu

finis

il/elle/on

finit

nous

finissons

vous

finissez

ils/elles

finissent


Zauważ, że wystarczy zapamiętać jedną formę w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej, by móc posługiwać się tymi czasownikami:  

réfléchir
zastanawiać się

je réfléchis

nous réfléchissons

choisir
wybierać

je choisis

nous choisissons

remplir
wypełnić, napełnić

je remplis

nous remplissons

applaudir
klaskać, bić brawo

j’applaudis

nous applaudissons

guérir
wyzdrowieć

je guéris

nous guérissons

nourrir
karmić

je nourris

nous nourrissons

Popatrz na zdania, w których pojawiają się czasowniki drugiej grupy:

Tout est bien qui finit bien.
Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

Remplissez ce formulaire, s’il vous plaît.
Proszę wypełnić ten formularz.


Do drugiej grupy koniugacyjnej należą też czasowniki pochodzące od przymiotników:

blanc, blanche
biały, -ła

blanchir
wybielać, wyprać, siwieć

faible
słaby

affaiblir
osłabiać, osłabnąć

jaune
żółty

jaunir
żółknąć

lent
powolny

ralentir
zwalniać, opóźniać

maigre
chudy

maigrir
chudnąć

pâle
blady

pâlir
zblednąć

rouge
czerwony

rougir
czerwienić się, rumienić się

vieux, vieille
stary, -ra

vieillir
starzeć się


Sprawdź:

Elle rougit quand elle est en colère.
Ona robi się czerwona, gdy się złości.

Pour maigrir, tu dois faire de la gym.
Żeby schudnąć, musisz ćwiczyć.


Podsumowanie

Pamiętaj, że francuskie czasowniki odmieniają się według trzech koniugacji. Grupa 1. i 2. obejmują czasowniki regularne – ich odmiana jest dość prosta, bo polega na dodaniu do tematu odpowiedniej końcówki. Pierwsza grupa to czasowniki zakończone na -er, dodajemy do nich końcówki: -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent. W przypadku czasowników drugiej koniugacji od bezokolicznika odrywamy -ir i dodajemy następujące końcówki: -is, -is, -it / -(iss)ons, -(iss)ez, -(iss)ent. Do trzeciej grupy należą czasowniki, których odmiana jest nieregularna, dlatego ich nauka sprawia więcej problemów. Dzięki wzorom odmiany i praktyce już wkrótce zaczniesz płynnie się komunikować.

Entraînons-nous !

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na francuski, stosując zasady opisane powyżej.

 1. Zabieram was wszystkich nad jezioro.
  Je vous emmène tous au bord du lac.

 2. Wybierasz spodnie czy sukienkę?
  Tu choisis le pantalon ou la robe ?

 3. Tańczę bardzo dobrze.
  Je danse très bien.

 4. Ile to waży?
  Combien ça pèse ?

 5. Słuchasz mnie? Zwolnij i skręć w lewo!
  Tu m’écoutes ? Ralentis et tourne à gauche.

 6. Przygotowujemy bardzo dobry deser.
  Nous préparons un très bon dessert.

 7. Oni oglądają jakiś film.
  Ils regardent un film.

 8. Dzisiaj zajęcia kończą się w południe.
  Aujourd’hui, les cours finissent à midi.

 9. O której wstajecie?
  À quelle heure vous vous levez ?

 10. Dzieci karmią rybki.
  Les enfants nourrissent les petits poissons.

Podobają Ci się nasze treści?

Mów pełnymi zdaniami w każdej sytuacji!

Rozwiń znajomość języka obcego z aplikacją Prestonly. 7-dniowy okres próbny z pełnym dostępem.