Czasowniki modalne w języku niemieckim. Część 1: mögen i wollen

Czasowniki mögen i wollen to tzw. czasowniki modalne (Die Modalverben). W języku niemieckim jest ich sześć: mögen (lubić), wollen (chcieć), können (móc, umieć, potrafić), dürfen (mieć pozwolenie), müssen (musieć), sollen (mieć powinność). Jak widzisz czasowniki pozwalają mówiącemu wyrazić stosunek do danej czynności, np. chęć, możliwość czy obowiązek.

W tym artykule weźmiemy pod lupę pierwszą parę czasowników modalnych, które pomagają wyrazić preferencje, upodobania, chęć: mögen i wollen.


Odmiana czasowników modalnych

Wszystkie czasowniki modalne odmieniają się nieregularnie. Najłatwiej zapamiętać ich odmianę, ucząc się formy bezokolicznika i formy 1. osoby liczby pojedynczej (ich). Formy ich i er/sie/es są takie same. Liczba mnoga odmienia się regularnie.


Czasownik modalny mögen

Czasownik mögen oznacza lubić lub (rzadziej) chcieć. Za jego pomocą możemy wyrażać nasze preferencje i upodobania.


Oto odmiana czasownika mögen:

ich mag

ja lubię

du magst

ty lubisz

er/sie/es mag

on/ona/ono lubi

wir mögen

my lubimy

ihr mögt

wy lubicie

sie/Sie mögen

oni/one/państwo lubią


Konstrukcja mögen + rzeczownik

Czasownik mögen używany jest zazwyczaj z rzeczownikiem. Jeśli chcemy powiedzieć, że lubimy coś robić, musimy użyć wyrażenia etwas gern machen (dosł. robić coś chętnie). Porównaj:

Ich schwimme gern (Pływam chętnie / Lubię pływać), a nie Ich mag schwimmen. Lepiej: Ich mag Schwimmen. – Lubię pływanie.

Er mag Kaffee.
On lubi kawę.

Er trinkt gern Kaffee.
On chętnie pije kawę.


Gern możemy stosować również z czasownikiem mögen.

Ich mag Pizza sehr gern(e).
Bardzo lubię pizzę.

Am liebsten mag ich Reis.
Najbardziej lubię ryż.


Warto znać stopniowanie przysłówka gern:

gern (chętnie) < lieber (chętniej) < am liebsten (najchętniej)


Ich spiele gern Tennis.
Gram chętnie w tenisa. / Lubię grać w tenisa.

Ich spiele lieber Basketball.
Chętniej gram w koszykówkę. / Wolę grać w koszykówkę.

Am liebsten spiele ich Volleyball.
Najchętniej gram w siatkówkę. / Najbardziej lubię grać w siatkówkę.


Czasownik mögen + biernik

Czasownik mögen wymaga użycia dopełnienia w bierniku (Akkusativ). Zaimki ich oraz du przyjmują wtedy formy mich i dich:

 • ich (ja) – mich (mnie)

 • du (ty) – dich (ciebie)


A w zdaniu:

Mögt ihr mich?
Lubicie mnie?

Ja, wir mögen dich.
Tak, lubimy cię.


Więcej o bierniku przeczytasz w artykule: Biernik (Akkusativ) w języku niemieckim.


Gdy mówimy ogólnie o produktach spożywczych, nie używamy rodzajnika. Musimy go natomiast znać, aby utworzyć zdanie przeczące:

Mögen Sie Tomatensuppe?
Czy lubi pani zupę pomidorową?

Ich mag keine Tomatensuppe.
Nie lubię zupy pomidorowej.


Czasownik modalny wollen

Czasownik wollen oznacza chcieć. Pozwala nam wyrażać zamiary i chęci. Na przykład:

Er will in Stuttgart studieren.
On chce studiować w Stuttgarcie.

Die Kinder will eine Katze.
Dziecko chce kota.


Oto odmiana czasownika wollen – chcieć:

ich will

ja chcę

du willst

ty chcesz

er/sie/es will

on/ona/ono chce

wir wollen

my chcemy

ihr wollt

wy chcecie

sie/Sie wollen

oni/one/państwo chcą


Czasownik möchten*

Jeśli chcemy nadać wypowiedzi bardziej uprzejmy wydźwięk, używamy form trybu przypuszczającego czasownika mögen: möchten. Czasami jest on uznawany za siódmy czasownik modalny.


Czasownik möchten odmieniamy w następujący sposób:

ich möchte

ja chciałbym

du möchtest

ty chciałbyś

er/sie/es möchte (nie: möchtet)

on/ona/ono chciałby/ chciałaby/chciałoby

wir möchten

my chcielibyśmy

ihr möchtet

wy chcielibyście

sie/Sie möchten

oni/one/państwo chcieliby/chciałyby/chcieliby


Zwrot Ich möchte… często spotykamy w restauracji i sklepie. Gdy zamawiamy coś lub kupujemy, możemy powiedzieć:

Ich möchte zwei Brötchen.
Poproszę/Chciałabym dwie bułki.

Ich möchte ein Kilo Tomaten und zwei Äpfel.
Chciałbym kilogram pomidorów i dwa jabłka.


Czasowników wollen i möchten możemy używać zamiennie w zależności od tego, jaki wydźwięk chcemy nadać naszej wypowiedzi:

Ich will nach Spanien fahren.
Chcę pojechać do Hiszpanii.

Ich möchte nach Spanien fahren.
Chciałbym pojechać do Hiszpanii.

Chcesz poznać i przećwiczyć zastosowanie niemieckich czasowników modalnych?

Rozpocznij naukę niemieckiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Miejsce czasownika modalnego w zdaniu

Pamiętajmy, że odmieniony czasownik musi znaleźć się na drugim miejscu w zdaniu. Na przykład:

Ich mag meine Schule.
Lubię moją szkołę.


Dwa czasowniki w zdaniu

Jeżeli w zdaniu występują dwa czasowniki, to tylko jeden z nich podlega odmianie, a drugi znajduje się w bezokoliczniku na końcu zdania. W zdaniach z czasownikami modalnymi to one będą się odmieniały, a pozostałe czasowniki znajdą się na ostatniej pozycji w zdaniu.

Konstrukcja zdania prostego z czasownikiem modalnym wyglądałaby tak:


Podmiot + czasownik modalny + bezokolicznik.


Na przykład:

Ich möchte ausruhen.
Chciałabym odpocząć.

Alle wollen gut verdienen.
Wszyscy chcą dobrze zarabiać.


Fragen und Antworten

 • Ile jest czasowników modalnych w języku niemieckim?
  Sześć. Są to: mögen (lubić), wollen (chcieć), können (móc, umieć, potrafić), dürfen (mieć pozwolenie), müssen (musieć), sollen (mieć powinność).

 • Jak tworzyć zdania z czasownikami modalnymi?
  Zazwyczaj czasowniki modalne występują w zdaniu z drugim czasownikiem, który znajduje się w formie bezokolicznika na końcu zdania, np. Ich will jeden Tag Deutsch lernen – Chcę codziennie uczyć się niemieckiego.

 • Czy mögen używamy z innymi czasownikami?
  Nie, czasownik mögen zazwyczaj łączy się z rzeczownikiem. Napiszemy: Ich mag Schwimmen, a nie: Ich mag schwimmen. Z czasownikiem użyjemy zwrotu etwas gern machen (dosł. robić coś chętnie), np. Ich schwimme gern – Pływam chętnie.


O pozostałych czasownikach modalnych przeczytasz w kolejnej części artykułu: Czasowniki modalne w języku niemieckim. Część 2: können i dürfen.


Übungszeit

Czas na ćwiczenia. Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na niemiecki.

 1. Lubię muzykę.
  Ich mag Musik.

 2. Co chcesz powiedzieć?
  Was willst du sagen?

 3. Chętnie fotografuję.
  Ich fotografiere gern.

 4. On chce zostać w domu.
  Er will zu Hause bleiben.

 5. Lubisz piłkę nożną?
  Magst du Fußball?

 6. Chcę studiować medycynę.
  Ich will Medizin studieren.

 7. On chciałby studiować w Wiedniu.
  Er möchte in Wien studieren.

 8. Najbardziej lubię ryż.
  Am liebsten mag ich Reis.

 9. Czy lubicie samochody?
  Mögt ihr Autos?

 10. Czego chciałby się pan napić: kawy czy herbaty?
  Was möchten Sie trinken, Kaffee oder Tee?

Więcej z języka niemieckiego

Karolina

Niemieckie rodzajniki określone i nieokreślone

Rodzajniki informują nas między innymi o rodzaju rzeczownika. W języku niemieckim występują trzy rodzaje rzeczowników: męski (m), żeński (f), nijaki (n). Większość słowników do określania rodzaju rzeczownika stosuje oznaczenia maskulin (m), feminin (f), neutrum (n). Wyróżniamy dwa typy rodzajników: określone i nieokreślone.

Karolina

W-Fragen – pytania o informacje

Zaimek pytający rozpoczyna tzw. pytania o informację, po niemiecku nazywane również W-Fragen, ponieważ wszystkie zaimki pytajne rozpoczynają się na literę w.

Karolina

Odmiana zaimków osobowych w języku niemieckim

Zaimki osobowe (Personalpronomen) w zdaniu zastępują użyty wcześniej rzeczownik i pomagają nam unikać powtórzeń. Niemieckie zaimki osobowe przybierają różne formy – a to dlatego, że nie tylko wskazują osobę i liczbę, ale odmieniają się także przez przypadki.