Modal verbs – czasowniki modalne w angielskim

Czym są czasowniki modalne w języku angielskim?

Czasowniki modalne (modal verbs) to takie, które:

 • we wszystkich osobach mają taką samą formę (nie dodajemy do nich końcówki -s w 3. os. lp.);

 • w pytaniach i przeczeniach pełnią funkcję operatora (za pomocą inwersji tworzymy z nimi pytania, a przez dodanie do nich not – przeczenia).

Modal verbs – lista czasowników modalnych

Modal verbscan/could

Can znaczy potrafić, umieć (np. I can swim – Umiem pływać) lub móc (np. I can help you – Mogę ci pomóc). W czasie przeszłym przybiera formę could, np.:

I couldn’t go to the party.
Nie mogłem iść na przyjęcie.

Can nie przybiera form czasu przyszłego ani żadnego z czasów perfect (nie możemy powiedzieć I will can czy I have can/could). Jeżeli chcemy w tych czasach zastosować ten czasownik, zastępujemy go wyrażeniem to be able to, np.:

I will be able to come.
Będę mógł przyjść (dosł. Będę w stanie przyjść).

I have never been able to go there.
Nigdy nie byłem w stanie tam pójść.

W czasie teraźniejszym could używa się grzecznościowo w znaczeniu mógłbyś/mogłabyś, np.:

Could you check your e-mail?
Czy mógłbyś sprawdzić pocztę?

Modal verbsmay

May wyraża prawdopodobieństwo zajścia czegoś (np. She may come – Ona może przyjdzie) lub prośbę o pozwolenie (stosowane tylko w 1. os. lp. i lm., np.:

May I use your computer?
Mogę skorzystać z twojego komputera?).

Takie pytania są grzeczniejsze niż te z can. May stosowane jest też wtedy, gdy przekazujemy życzenia, np.:

May this day give you a lot of fond memories!
Niech ten dzień da ci wiele pięknych wspomnień!

Modal verbsmight

Might ma bardzo podobne znaczenie do may, lecz ten czasownik wyraża nieco mniejsze prawdopodobieństwo, np.:

It might rain in the afternoon.
Być może po południu będzie padało.

Modal verbsshould

Should wyraża powinność, np.:

Should I tell him?
Czy powinnam mu powiedzieć?

Modal verbsmust i have to

Must oraz have to wyrażają obowiązek lub konieczność. W zdaniach oznajmujących must służy do mówienia o osobistym przekonaniu o powinności, a have to – o niezależnym od nas fakcie lub obowiązku. W zdaniach przeczących mustn’t wyraża zakaz, a not have to – brak obowiązku.

Porównaj:

You mustn’t go there.
Nie wolno ci tam iść.

You don’t have to go there.
Nie musisz tam iść.

Pamiętaj, że pytania z have to tworzymy za pomocą operatora, nie przez inwersję.

Więcej o różnicach między tymi czasownikami modalnymi przeczytasz w artykule: Must vs have to – różnice, zastosowanie, przykłady.

Modal verbsshall

Shall pojawia się tylko w 1. os. lp. i lm. (I, we). Zwykle używamy go, gdy oferujemy zrobienie czegoś, proponujemy coś lub wyrażamy sugestię, np.:

Shall we dance?
Zatańczymy?

Shall można też czasem użyć w miejscu will, np.:

We shall/will change the date if necessary.
Zmienimy datę, jeśli to konieczne.

Zastosowanie czasowników modalnych

A teraz podsumujmy powyższe informacje. Czasowniki modalne mogą wyrażać:

 • obowiązek, konieczność:

  • must (osoba mówiąca sądzi, że musi coś zrobić, wewnętrzny obowiązek)

  • have to (obowiązek nałożony lub zwykły fakt)

  • W czasie przeszłym i przyszłym nie stosujemy must, tylko had to, needed to, will have to, will need to

 • rekomendację:

  • should

  • must

 • zakaz:

  • mustn’t (coś jest zabronione)

  • can’t/couldn’t (nie wolno/nie wolno było)

  • may not (formalnie)

 • pozwolenie, pytanie o zgodę:

  • can/can’t

  • could/couldn’t (forma grzecznościowa)

  • may (w pytaniach w 1. os. lp. i lm.)

 • umiejętność, zdolność:

  • can/could (czas teraźniejszy/czas przeszły)

  • be able to (czas przyszły i inne, np. Present Perfect)

 • prawdopodobieństwo:

  • must (na pewno jest)

  • can/could (może jest/był)

  • may/might (may jest bardziej formalne od might)

  • should (czas przyszły, np. He should come tomorrow.)

 • powinność, radę:

  • should do (powinieneś zrobić)

 • sugestię:

  • Shall I do it? – Czy mam to zrobić?

  • We could… – Moglibyśmy… (w tej funkcji również stosowane są zwroty: What/How about...?; Why don’t we...?)

 • prośbę kierowaną do kogoś:

  • Can you...? – Możesz…?

  • Could you...? – Mogłabyś…?

  • Will you...?

 • pretensję, krytykę, niebezpieczeństwo:

  • could (np. You could really try harder. – Naprawdę mógłbyś się bardziej postarać.).

Chcesz opanować stosowanie angielskich czasowników modalnych?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Practice time!

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na angielski, używając odpowiednich czasowników modalnych.

 1. Mogę cię podwieźć, jeśli chcesz.
  I can give you a lift if you want.

 2. Nie wolno im rozmawiać z nieznajomymi.
  They mustn’t talk to strangers.

 3. A może odwiedzimy dziadków w ten weekend?
  Shall we visit our grandparents this weekend?

 4. Może być za późno na jakiekolwiek zmiany.
  It may be / might be / could be too late for any changes.

 5. Potrafiła skakać wyżej niż ktokolwiek inny.
  She could jump higher than anybody else.

 6. Nie musisz iść do banku, pożyczę ci pieniądze.
  You don’t have to go to the bank, I will lend you the money.

 7. Czy mam otworzyć okno?
  Shall I open the window?

 8. Możesz zatrzymać zdjęcie, jeśli chcesz.
  You may keep / You can keep the photo if you like.

 9. Powinien bardziej uważać, kiedy prowadzi nocą.
  He should be more careful when he drives at night.

 10. Musimy się kiedyś znów spotkać.
  We must meet again some time!

 11. Dlaczego nie potrafisz zrozumieć, że jesteśmy różni?
  Why can’t you understand that we are different?

 12. Będę musiała zapytać rodziców, czy pozwolą mi tam z tobą pójść.
  I will have to ask my parents if they will let me go there with you.

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).