Kwadrans z angielskim – high czy highly

Poznaj kolejną parę przysłówków, które mają dwie formy o różnych znaczeniach. Poprzednim razem omawialiśmy różnicę między hard i hardly, a dziś skupimy się na high oraz highly. Przypominamy, że jedna forma jest taka sama jak forma przymiotnika, a w drugiej pojawia się końcówka -ly.

High to zarówno przymiotnik, jak i przysłówek.

high – wysoki

Jako przymiotnik high oznacza wysoki. Mówimy:

 • high building – wysoki budynek

 • high level – wysoki poziom

 • high price – wysoka cena.

Przymiotnik high spotkamy też w wyrażeniu:

 • it’s high time – najwyższy czas

Na przykład:

It’s high time we did something about it.
To już najwyższy czas, żebyśmy coś z tym zrobili.

high – wysoko

Przysłówek high tłumaczymy jako wysoko. Na przykład:

 • fly high – latać wysoko

 • aim high – mierzyć wysoko (znaczenie przenośne).

Spójrz:

I’ve never thought I could climb so high.
Nigdy nie myślałam, że mogę wspiąć się tak wysoko.

highly – wysoko, wysoce, wielce

Highly to przysłówek, który wprawdzie znaczy wysoko, ale w sensie przenośnym, czyli wysoce, wielce, bardzo (dobrze), ściśle etc.


Przyjrzyjmy się niektórym określeniom, w których możemy użyć highly:

 • a highly paid job – bardzo dobrze płatna praca

 • highly skilled – wysoko wykwalifikowany

 • highly confidential – ściśle tajny/poufny

 • highly placed people – wysoko postawieni (wpływowi) ludzie

 • highly unlikely – wielce nieprawdopodobny

 • speak highly of somebody – wyrażać się o kimś pochlebnie

 • think highly of oneself – mieć o sobie wysokie mniemanie

 • to be highly regarded as… – być wysoko cenionym jako...

Gdy ktoś dobrze zna się na komputerach, może powiedzieć o sobie, że jest highly computer literate.

Spójrz na przykład zdania z przysłówkiem highly:

This source of information, and the method of data analysis, are highly reliable.
To źródło informacji i ta metoda analizy danych są wysoce wiarygodne.


Obok highly często używanymi przysłówkami są też widely (szeroko/powszechnie) oraz grossly (nadmiernie, dalece), np.:

 • widely known/available – powszechnie znany/dostępny

 • widely appreciated – szeroko doceniany/uznany

 • grossly exaggerated – dalece przesadzony.

Chcesz poznać więcej kłopotliwych przysłówków jak high i highly?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Testuj za darmo przez 7 dni.

Practice time!

Uzupełnij poniższe zdania odpowiednim przysłówkiem high lub highly. W niektórych zdaniach może pojawić się high w funkcji przymiotnika.

 1. Why have you climbed so ____ up the tree?
  Why have you climbed so high up the tree? (Dlaczego wdrapałeś się tak wysoko na to drzewo?)

 2. You must watch this film. It’s ____ recommended by all the famous critics.
  You must watch this film. It’s highly recommended by all the famous critics. (Musisz obejrzeć ten film. Jest bardzo (dosł. wysoce) polecany przez wszystkich sławnych krytyków.)

 3. We sell ____ quality products.
  We sell high quality products. (Sprzedajemy produkty wysokiej jakości.)

 4. I’d like to try ____ mountain climbing one day.
  I’d like to try high mountain climbing one day. (Chciałbym kiedyś spróbować wspinaczki wysokogórskiej.)

 5. The fire hazard in this factory is very ____ due to the fact that they work with ____ flammable materials.
  The fire hazard in this factory is very high due to the fact that they work with highly flammable materials. (Zagrożenie pożarowe w tej fabryce jest bardzo wysokie ze względu na to, że pracuje się tam z wysoce łatwopalnymi materiałami.)

 6. This industry is ____ fragmented.
  This industry is highly fragmented. (Ten przemysł jest wysoce rozdrobniony.)

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.