Tworzenie pytań w języku angielskim

W tej lekcji poćwiczymy tworzenie pytań. W języku angielskim sposób tworzenia pytań zależy od struktury gramatycznej zdania. W artykule pokażemy, jak tworzyć pytania z poszczególnymi konstrukcjami.

Pytania z czasownikiem być to be

Zaczniemy od pytań z czasownikiem być. Tworzymy je przez inwersję, czyli zamianę kolejności czasownika to be w odpowiedniej formie i podmiotu.  W pytaniach zmieniamy więc tylko szyk zdania:

He is at home. – On jest w domu. → Is he at home? – Czy on jest w domu?

Gdy dodamy odpowiedni zaimek pytajny przed inwersją, utworzymy pytanie otwarte, np.:

Where is she?
Gdzie ona jest?

Najczęstsze wyrazy pytające to:

 • Where? – Gdzie?

 • What? – Co?; Jaki/Jaka/Jakie?

 • Who? – Kto?

 • Why? – Dlaczego?

 • When? – Kiedy?

 • What colour? – Jakiego koloru?

 • What nationality? – Jakiej narodowości?

 • What time? – O której godzinie?

 • Which? – Który/Która/Które?

 • Whose? – Czyj/Czyja/Czyje?

 • How? – Jak?

 • How big? – Jak duży?

 • How tall? – Jak wysoki?

 • How old? – dosł. Jak stary? (używany w pytaniach o wiek)

Przyimki w pytaniach zawsze znajdują się na końcu (np. w tym zdaniu przyimek from stoi na końcu zdania).

Where are you from?
Skąd jesteś?

Możliwe jest skrócenie zaimka who i czasownika is: Who’s that? To samo dotyczy zdań pytających, w których is występuje zaraz po what, why, when, where, how, np.:

Where’s John?
Gdzie jest John?

Pamiętaj, że which stosujemy wtedy, gdy podajemy możliwości do wyboru w pytaniu. Porównaj:

 • What is your favourite colour?
  Jaki jest twój ulubiony kolor?

 • Which colour do you prefer, blue or green?
  Który kolor wolisz, niebieski czy zielony?

Pamiętajmy o konstrukcji pytań:

Zaimek pytajny + być + podmiot?

Na przykład:

Where are you?
Gdzie jesteś?

Pytania przeczące

Pytania przeczące tworzymy tak samo jak zwykłe pytania, z tym że czasownik być (to be) ma formę przeczącą i skróconą (isn’t/aren’t).

Why isn’t Maria here?
Dlaczego Marii tutaj nie ma?

Pytania w czasie Present Simple

W czasie Present Simple z czasownikami innymi niż być pytania tworzymy za pomocą operatora do lub does. Does stosujemy w 3. os. lp. Porównaj:

Do you want a coffee?
Czy ty/wy chcesz/chcecie kawę?

Does he/she want a coffee?
Czy on/ona chce kawę? (nie: Does he/she wants…)

Do they want a coffee?
Czy oni/one chcą kawę?


Osoby uczące się często mylą pytania rozpoczynające się od do/does i od are/is.
Pamiętajmy, że gdy w zdaniu stosujemy czasownik być, pytanie rozpoczynamy od niego (zmieniamy szyk zdania). Gdy w zdaniu w Present Simple występuje inny czasownik niż być, wtedy używamy do/does. Porównaj:

 • Are you busy? (w zdaniu występuje czasownik być, więc stosujemy inwersję); 

 • Do you have any free time? (w zdaniu występuje inny czasownik niż być, więc pytanie zadajemy za pomocą operatora do/does).
   

Musimy uważać szczególnie tam, gdzie w zdaniu polskim stosujemy czasownik mieć, a w zdaniu angielskim – być. Częstym błędem jest wtedy dosłowne tłumaczenie z języka polskiego, np. Do I have right? (poprawnie: Am I right? – Czy mam rację?).


Pytania w czasie Present Continuous

Pytania w czasie Present Continuous tworzymy przez inwersję. Operatorem jest czasownik to be. Porównaj:

He is flying to Germany today.Is he flying to Germany today?

Chcesz swobodnie zadawać pytania po angielsku w każdym czasie?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Pytania z there

Pytania z there tworzymy przez inwersję, czyli zmieniamy kolejność wyrazów.

Are there any mistakes in my work?
Czy są jakieś błędy w mojej pracy?

Pytania z can

Can jest czasownikiem modalnym, więc operatorem jest on sam. Stosujemy konstrukcję: can + podmiot + czasownik, np. Can you sing? Pamiętaj, że can znaczy móc, potrafić, umieć.

Pytania z have to i must

Gdy stosujemy czasownik musieć w pytaniach, najczęściej używamy have to. Pytania z must też są możliwe, ale w języku codziennym są rzadziej stosowane.

Does he have to be here?
Czy on musi tutaj być?

Pytania o zamiar

Pytania o zamiar w przyszłości tworzymy za pomocą konstrukcji to be going to do sth. Stosujemy w nich inwersję. Operatorem jest czasownik być. Porównaj:

He is going to come here. → Is he going to come here?

Pytania i przyimki

Wiele czasowników łączy się z przyimkiem, np. talk about sth – rozmawiać o czymś; go out with sb – wychodzić, spotykać się z kimś. W takim przypadku, jeżeli odpowiedzią na pytanie będzie dopełnienie przyimka, przyimek ten znajdzie się na końcu zdania, np. He often goes out with Jane – On często wychodzi z Jane. Jeżeli spytamy, z kim on często wychodzi, odpowiedzią będzie właśnie dopełnienie przyimka with, czyli Jane. Dlatego pytanie to będzie brzmiało:

Who does he often go out with?
Z kim on często wychodzi?

Podsumowanie

Pytania są nieodłącznym elementem codziennej komunikacji, używamy ich bardzo często, dlatego warto znać wyżej wymienione różnice. Nie bój się pytać! Zachęcamy Cię do tworzenia własnych zdań. Dzięki temu zapamiętasz powyższe zasady na dłużej. Pamiętaj o zmianie szyku w pytaniach oraz o użyciu odpowiedniego operatora w zależności od czasu.

Powtórka Q&A

 • Jak ułożyć pytanie w czasie Present Simple?
  W pytaniach w czasie Present Simple operatorem jest do lub does (w 3. os. lp.), np.:

  • You get up at 7. Do you get up at 7?

  • He/She gets up at 7. Does he/she get up at 7?

 • Jak tworzymy pytania z can?
  Can jest czasownikiem modalnym, dlatego w pytaniach stosujemy inwersję (czasownik wędruje przed podmiot), np.:

  • You can dance. Can you dance?

 • Jak zapytać o czyjeś zamiary i plany po angielsku?
  Pytania o zamiar zrobienia czegoś w przyszłości tworzymy przez zastosowanie inwersji w konstrukcji to be going to do sth, np.: 

  • He is going to call me tonight.Is he going to call me tonight?


Practice time!

Przetłumacz poniższe pytania z języka polskiego na angielski, stosując zasady opisane w artykule.

 1. Dlaczego Marii tutaj nie ma?
  Why isn’t Maria here?

 2. O której jest spotkanie?
  What time is the meeting?

 3. Kto to jest?
  Who is that?

 4. Czy jest tu w pobliżu jakiś szpital?
  Is there a hospital near here?

 5. Czyj to (jest) samochód?
  Whose car is it?

 6. Ile masz lat? Masz 22 lata. Mam rację?
  How old are you? You are 22. Am I right?

 7. Mówisz do mnie?
  Are you talking to me?

 8. Czy twoi rodzice umieją mówić po angielsku?
  Can your parents speak English?

 9. Ile dni tu zostaniesz?
  How many days are you going to stay here?

 10. Jesteś zajęty? Czy Peter też jest zajęty?
  Are you busy? Is Peter busy too?

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).