Stopniowanie przymiotników w angielskim – jak tworzyć stopień wyższy i najwyższy

W języku angielskim przymiotniki stopniujemy na dwa sposoby – w zależności od ich długości. Do krótkich przymiotników wystarczy dodać końcówkę -er w stopniu wyższym lub -est w stopniu najwyższym. Natomiast dłuższe przymiotniki poprzedzamy dodatkowym słowem: more w stopniu wyższym i the most w stopniu najwyższym. Po angielsku stopień wyższy i najwyższy to odpowiednio the comparative i the superlative.

Stopniowanie krótkich przymiotników

Do krótkich, zwykle jednosylabowych, a czasem dwusylabowych przymiotników, w stopniu wyższym dodajemy końcówkę -er, a w najwyższym -est.

Stopień równy

Stopień wyższy + -er

Stopień najwyższy + -est

short
krótki

shorter
krótszy

the shortest
najkrótszy

easy
łatwy

easier
łatwiejszy

the easiest
najłatwiejszy

Przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym używamy przedimka the albo zaimka dzierżawczego:

 • She is my best friend.
  Ona jest moją najlepszą przyjaciółką.

 • That was our worst holiday.
  To były nasze najgorsze wakacje.

Od przymiotnika old możemy też utworzyć stopień wyższy elder. Stosujemy go, gdy mówimy o członkach rodziny, ale możemy go wstawić tylko przed rzeczownikiem.

 • My elder sister lives in London.
  Moja starsza siostra mieszka w Londynie.

Nie możemy powiedzieć: I’m elder than my sister.

Pamiętaj o pisowni:

 • jeśli przymiotnik zakończony jest na -y, zamieniamy y na i, np. lazy lazier (leniwy – bardziej leniwy);

 • gdy przymiotnik kończy się spółgłoską poprzedzoną samogłoską, podwajamy ostatnią spółgłoskę, np. hot hotter (gorący – gorętszy).

Stopniowanie długich przymiotników

Aby utworzyć stopień wyższy od dłuższych przymiotników, dodajemy przed nimi more, a w najwyższym – the most, np.

 • interesting more interestingthe most interesting (ciekawy – ciekawszy – najciekawszy)

 • difficult more difficult the most difficult (trudny – trudniejszy – najtrudniejszy).

Nieregularne formy przymiotnika

Zdarzają się również nieregularne formy przymiotnika:

 • good better the best (dobry – lepszy – najlepszy)

 • bad worse the worst (zły – gorszy – najgorszy).

Przymiotnik far (daleki) ma dwie formy stopnia wyższego i najwyższego: farther i further. Obu używamy, gdy mówimy o odległości, przy czym further jest częściej spotykane.

 • far farther/furtherthe farthest/furthest (daleki – dalszy – najdalszy)

Formę tę możemy zastosować także do opisu innych rzeczy, np.:

 • further information – dalsze informacje

 • further education – dalsze wykształcenie

 • further instructions – dalsze instrukcje.

Przymiotniki i porównania

W porównaniach często używamy słowa than (niż/od):

 • My room is bigger than yours.
  Mój pokój jest większy od twojego.

  Przymiotnik big jest krótki, więc dodajemy końcówkę -er.

 • My room is more spacious than yours.
  Mój pokój jest bardziej przestronny niż twój.

  Przymiotnik spacious jest długi, więc stawiamy przed nim słowo more.

Jakich przymiotników nie stopniujemy?

W języku angielskim istnieją przymiotniki (tzw. non-gradable), których nie stopniujemy. Zazwyczaj dotyczy to przymiotników określających cechy absolutne, których nie można zwiększyć ani zmniejszyć. Oto kilka przykładów:

 • unique (unikalny): Coś jest unikalne lub nie. Nie można być „bardziej unikalnym” ani „najbardziej unikalnym”.

  This painting is unique.
  To obraz jest unikalny.

 • dead (martwy): Jeśli ktoś umarł, to jest martwy, po kilku godzinach nie będzie „bardziej martwy”.

  After the accident, the man was confirmed dead.
  Po wypadku stwierdzono, że mężczyzna jest martwy.

 • perfect (doskonały): Coś jest doskonałe, czy nie. Nie można być bardziej doskonałym. Czasami mówi się more perfect w znaczeniu „być bliżej doskonałości”.

  Her performance was perfect, she didn't make a single mistake.
  Jej występ był doskonały, nie zrobiła ani jednego błędu.

 • pregnant (w ciąży): Kobieta jest w ciąży lub nie, nie można być „bardziej w ciąży”.

  She found out she was pregnant after visiting the doctor.
  Dowiedziała się, że jest w ciąży po wizycie u lekarza.

 • complete (kompletny): Coś jest kompletne lub nie, nie można być „bardziej kompletnym”.

  After years of hard work, the project is finally complete.
  Po latach ciężkiej pracy projekt jest w końcu kompletny.

 • universal (uniwersalny): Coś jest uniwersalne, nie może być bardziej lub mniej uniwersalne.

  This is a universal truth.
  To jest uniwersalna prawda.

Do niestopniowalnych przymiotników należą też: awful, excellent, superb, terrible, impossible, wrong. Nie użyjemy z nimi też niektórych przysłówków (very, a bit, rather). Możemy z nimi stosować przysłówki completely, absolutely, totally. Popatrz:

 • Your idea seems absolutely amazing.
  Twój pomysł wydaje się absolutnie niesamowity.

Podsumowanie

Różne stopnie przymiotników pozwalają precyzyjnie opisywać cechy i porównywać ich intensywność. Umiejętność ich stopniowania pomoże Ci wzbogacić i urozmaicić wypowiedzi. Zapamiętaj, że w języku angielskim możemy stopniować przymiotniki według dwóch ścieżek – w zależności od długości danego wyrazu. Zachowaj czujność, bo zdarzają się również nieregularne formy w stopniu wyższym i najwyższym.

Powtórka Q&A

 • Jak stopniować przymiotniki krótkie?
  Poprzez dodanie końcówki -er w stopniu wyższym lub -est w stopniu najwyższym.

 • Jakie to są przymiotniki „krótkie”?
  Takie, które mają mniej niż trzy sylaby.

 • Jak stopniować przymiotniki długie?
  Poprzez dodanie more w stopniu wyższym i the most w stopniu najwyższym.

 • Jakie to są przymiotniki „długie”?
  Takie, które mają trzy sylaby lub więcej, na przykład: beautiful (piękny), dangerous (niebezpieczny), interesting (interesujący).

 • Czy wszystkie przymiotniki podlegają stopniowaniu?
  Nie. Tylko te przymiotniki, które da się opisać w jakiejś skali.

 • Jakich przymiotników nie stopniujemy?
  Nie stopniujemy przymiotników takich jak: complete, pregnant, ideal. Wszystkich, które wskazują na cechy absolutne (takie, których nie może być mniej lub więcej).

 • Kiedy dodajemy -er?
  W wypadku krótkich przymiotników, w stopniu wyższym.

 • Kiedy stosujemy more, a kiedy most?
  Oba w wypadku przymiotników długich, more w stopniu wyższym (comparative) i the most w stopniu najwyższym (superlative).

 • Jak stopniować przymiotnik easy?
  Przymiotnik easy to standardowy przymiotnik krótki. Trudność może sprawić -y na końcu. Stopniujemy go: easy - easier - the easiest.

 • Jak stopniować przymiotnik tall?
  Przymiotnik tall stopniujemy: tall – taller – tallest.

 • Jak stopniować przymiotnik modern?
  Przymiotnik modern mimo, że składa się tylko z dwóch sylab, stopniujemy jak przymiotnik długi: modern – more modern – the most modern.

 • Jak stopniować przymiotnik large?
  Przymiotnik large to standardowy przymiotnik krótki: large – larger – the largest.

 • Jak stopniować przymiotniki good i bad?
  good (dobry) – better (lepszy) – the best (najlepszy); bad (zły) – worse (gorszy) – the worst (najgorszy)

Practice time!

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na niemiecki, stosując zasady opisane w artykule.

 1. To pudełko jest większe, a tamto mniejsze.
  This box is bigger, and that one is smaller.

 2. Ona uczy się więcej niż jej brat.
  She studies harder than her brother.

 3. Jestem najmłodszy w rodzinie.
  I’m the youngest in the family.

 4. Łatwiej jest kupować przez internet.
  It’s easier to buy on the Internet.

 5. On jest najbardziej inteligentną osobą, jaką znam.
  He’s the most intelligent person that I know.

 6. Ten jest droższy od tamtego.
  This one is more expensive than that one.

 7. To jest najbardziej gorące miasto w Europie.
  This is the hottest city in Europe.

 8. To są moje najlepsze spodnie.
  These are my best trousers.

Utwórz stopień wyższy i najwyższy podanych przymiotników.

 1. small (mały)
  smaller – the smallest

 2. exciting (ekscytujący)
  more exciting – the most exciting

 3. far (daleki)
  farther/further – the farthest/furthest

 4. good (dobry)
  better – the best

 5. dangerous (niebezpieczny)
  more dangerous – the most dangerous

Podobają Ci się nasze treści?

Mów pełnymi zdaniami w każdej sytuacji!

Rozwiń znajomość języka obcego z aplikacją Prestonly. 7-dniowy okres próbny z pełnym dostępem.