Przymiotniki z końcówką -ing i -ed

W języku angielskim przymiotniki nigdy nie odmieniają się ze względu na osobę bądź liczbę, ich forma zawsze pozostaje taka sama. Ale dzięki końcówkom -ing oraz -ed ich znaczenie się zmienia, w zależności od sensu zdania. Możemy położyć nacisk albo na opis zewnętrzny, czyli jak dana osoba/sytuacja się prezentuje dla obserwatora, albo na opis przeżyć i stanu wewnętrznego osoby.

Przymiotniki z końcówką -ing

Przymiotników z końcówką -ing używamy zwykle wtedy, gdy opisujemy rzecz/sytuację, a w języku polskim odpowiadają im przymiotniki z końcówką -ący,/-ąca, np. męczący, interesujący (tiring, interesting).

Football practise can be tiring.
Trening piłki nożnej może być męczący.

This movie is interesting.
Ten film jest interesujący.

Wymowa przymiotników z końcówką -ed

Końcówkę -ed wymawiamy na trzy sposoby zarówno w czasownikach w czasie przeszłym, jak i w przymiotnikach zakończonych na -ed

 • jeśli czasownik w wymowie kończy się na samogłoskę lub spółgłoskę dźwięczną, -ed wymawiamy jak /d/, np. played /pleıd/, amazed /ə`meızd/

 • jeśli kończy się na spółgłoskę bezdźwięczną, -ed wymawiamy jak /t/, np. shocked /ʃɒkt/, depressed /dı`prest/

 • jeśli kończy się w wymowie na /t/ lub /d/, wtedy -ed wymawiamy jak /ıd/, np. irritated /`ırıteıtıd/, interested /`ıntrəstıd/.

Przymiotniki z końcówką -ed

Przymiotniki z końcówką -ed zwykle mówią o kimś, a ich odpowiedniki w języku polskim mają końcówkę -ny, -na, -ni itp., np. zmęczony, zainteresowany (tired, interested).

I feel so tired today.
Czuję się dzisiaj taka(-i) zmęczona(-y).

She isn’t interested in playing basketball.
Ona nie jest zainteresowana graniem w koszykówkę.

Przykładowo: interested używamy, gdy mówimy o osobie, a interesting zwykle wtedy, gdy mówimy o rzeczy. Niektóre przymiotniki (np. interesting, boring) mogą też dotyczyć osób, np.

This man is a very interesting person.
Ten człowiek jest bardzo interesującą osobą.


Zapamiętaj! Przymiotniki z końcówką -ing służą do opisu osoby/rzeczy/sytuacji „z zewnątrz”, tego, jak wyglądają, jakie sprawiają wrażenie. Przymiotników z końcówką -ed używamy do opisu stanu wewnętrznego.

Pisownia przymiotników z końcówką -ing oraz -ed

Bardzo często tworząc przymiotniki z końcówkami -ing i -ed posługujemy się podstawową formą czasownika, do której dokładamy odpowiednią końcówkę. Stąd zasady pisowni w przypadku takich przymiotników i czasowników z podanymi końcówkami są identyczne.

Gdy dodajemy końcówkę -ed do czasowników zakończonych na -y, zastosowanie mają dwie zasady:

 • zamieniamy y na i, np. satisfysatisfied

 • jeśli przed -y znajduje się jeszcze jedna samogłoska, nie dokonujemy tej zamiany, tylko dodajemy końcówkę, np.:

  • playplayed

  • annoyannoyed

Gdy dodajemy końcówkę -ing, taka zamiana nie zachodzi, np.: 

 • satisfy satisfying 

 • annoy annoying.

Chcesz bezbłędnie rozpoznawać i stosować przymiotniki z końcówką -ed i -ing?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Najczęściej używane przymiotniki -ing oraz -ed

Spójrz na listę najczęściej używanych przymiotników:

tired – zmęczony

tiring – męczący

interested – zainteresowany

interesting – ciekawy, interesujący

bored – znudzony

boring – nudny

satisfied – usatysfakcjonowany

satisfying – satysfakcjonujący, zadowalający

surprised – zaskoczony

surprising – zaskakujący

relaxed – zrelaksowany

relaxing – relaksujący

disappointed – zawiedziony, rozczarowany

disappointing – rozczarowujący, niezadowalający

excited – podekscytowany

exciting – ekscytujący

embarrassed – skrępowany, zażenowany

embarrassing – krępujący, żenujący

annoyed, irritated – zdenerwowany, poirytowany

annoying, irritating – denerwujący, irytujący

confused – zmylony, zdezorientowany

confusing-mylący

shocked – zszokowany

shocking – szokujący

amazed – zadziwiony, zdumiony

amazing – zadziwiający, zdumiewający

frightened – przestraszony

frightening – przerażający

depressed – przygnębiony

depressing – przygnębiający

Practise time!

Dobierz odpowiednią formę przymiotnika do każdego zdania:

 1. My teacher was _____ (amazed/amazing) when I painted my big picture during art class.
  My teacher was amazed when I painted my big picture during art class.

 2. Unfortunately, the movie was’t _____ (excited/exciting), it was very _____ (bored/boring).
  Unfortunately, the movie was’t exciting, it was very boring.

 3. I’m a little bit _____ (disappointed/disappointing), because we didn’t go to the park.
  I’m a little bit disappointed, because we didn’t go to the park.

 4. Do you have some _____ (relaxed/relaxing) hobby that you like?
  Do you have some relaxing hobby that you like?

 5. He thinks history is very _____ (interested/interesting), he likes learning about the past.
  He thinks history is very interesting, he likes learning about the past.

 6. Today’s news was a bit _____ (frightened/frightening), there were huge wild fires in Australia.
  Today’s news was a bit frightening, there were huge wild fires in Australia.

 7. They have’t done the _____ (annoyed/annoying) housework yet, they’re very _____ (tired/tirying) after football practise.
  They have’t done the annoying housework yet, they’re very tired after football practise.

 8. She didn’t expetct any birthday party, she was very _____ (surprised/surprising).
  She didn’t expetct any birthday party, she was very surprised.

 9. My sister doesn’t want to tell me her _____ (embarassed/embarassing) story.
  My sister doesn’t want to tell me her _____ embarassing story.

 10. Cleaning your room can be _____ (satisfied/satisfying), you can see the results very quickly.
  Cleaning your room can be _____ satisfying, you can see the results very quickly.

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).