Kwadrans z angielskim – czasowniki say, tell, speak, talk

W tym artykule omówimy użycie czterech podobnych znaczeniowo czasowników: to say, to tell, to speak oraz to talk. Wszystkie wiążą się z czynnością mówienia, ale nie możemy stosować ich wymiennie. Sprawdź, jak poprawnie używać say, talk, tell i speak!

Czasownik TO SAY vs TO TELL

Czasowniki to say i to tell tłumaczymy jako powiedzieć, jednak są między nimi subtelne różnice.


Czasownik to tell używany jest z rzeczownikiem lub z zaimkiem osobowym:

 • to tell sb (that)... – powiedzieć komuś (że)...

  He told me...
  On mi powiedział...

 • to tell sb to do sth – powiedzieć komuś, żeby coś zrobił

  He told me to be quiet.
  Powiedział mi, żebym była cicho.


Po czasowniku to say stawiamy natomiast:

 • zaimek something/anything/nothing, np.

  Say something!
  Powiedz coś!

 • całe zdanie, które może być poprzedzone spójnikiem that:
  to say that... – powiedzieć, że...

  He said that he was busy.
  Powiedział, że jest zajęty.


Porównaj:

Lucy told me (that) she wanted to move out.
Lucy powiedziała mi, że chce się wyprowadzić.

Lucy said (that) she wanted to move out.
Lucy powiedziała, że chce się wyprowadzić.


Zauważ, że określenie osoby, której coś zostało powiedziane, determinuje użycie say lub tell.


Uwaga! Istnieją jednak zwroty, w których zawsze użyjemy tell, mimo że nie podajemy w nich, komu coś powiedzieliśmy, np.:

 • to tell the time – podać godzinę,

 • to tell a lie – skłamać,

 • to tell the truth – powiedzieć prawdę,

 • to tell the difference – widzieć/wskazywać różnicę,

 • to tell a joke – opowiedzieć kawał,

 • to tell a story – opowiadać historię,

 • to tell (sb’s) fortune – przepowiadać (czyjąś) przyszłość.


Nie popełniaj błędu!

Dobrze: He told me that it was true.

Źle: He told that it was true. / He said me that it was true.


Czasownika to say używamy za to w zwrotach:

 • to say a prayer – odmówić modlitwę

 • to say sorry – przeprosić

 • to say yes/no – zgodzić się / nie zgodzić się.


Chcesz poznać więcej podobnych grup czasowników jak say, tell, speak i talk?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Czasownik TO TALK vs TO SPEAK

Czasowniki to talk i to speak tłumaczymy jako mówić, rozmawiać.

Często dodajemy do nich przyimek to i osobę, z którą rozmawiamy, np.

He doesn’t talk to me.
On ze mną nie rozmawia.

W tym kontekście możemy używać tych czasowników wymiennie, np.

I sometimes talk/speak to him at work.
Czasami rozmawiam z nim w pracy.

Zamiast przyimka to możemy użyć też with: to speak/talk with sb, jednak jest on rzadziej spotykany.


Gdy mówimy o temacie rozmowy, używamy połączenia talk about, np.

Would you like to talk about it?
Czy chciałbyś o tym porozmawiać?


Czasownik to speak natomiast częściej jest używany, gdy określamy sposób mówienia (szybko, wolno), język, w którym mówimy, ton głosu itp., np.

 • to speak quickly/slowly – mówić szybko/wolno

 • to speak clearly – mówić jasno

 • to speak French – mówić po francusku.

Practice time!

Uzupełnij każde ze zdań czasownikiem to say, to tell, to speak lub to talk w odpowiedniej formie.

 1. Today, we are going to ____ about the weather.
  Today, we are going to talk about the weather. (Dzisiaj będziemy rozmawiać o pogodzie.)

 2.  I swear I ____ the truth, just listen to me!
  I swear I am telling the truth, just listen to me! (Przysięgam, że mówię prawdę, tylko mnie wysłuchaj!)

 3. Could you ____ more slowly, please?
  Could you speak more slowly, please? (Czy mógłbyś mówić wolniej, proszę?)

 4. I just wanted to ____ ‘hi’.
  I just wanted to say ‘hi’. (Chciałam tylko powiedzieć 'cześć'.)

 5. Let’s ____ English, he ____.
  Let’s speak English, he said. (Porozmawiajmy po angielsku – powiedział.)

 6. You can ____ about anything you want, but don’t ____ anything about me.
  You can talk about anything you want, but don’t say anything about me. (Możesz mówić, o czymkolwiek zechcesz, ale nie mów nic o mnie.)

 7. Don’t ____ that you are sorry, just don’t hurt others anymore.
  Don’t say that you are sorry, just don’t do that anymore. (Nie przepraszaj, po prostu już tak nie rób.)

 8. Who ____ you about this place?
  Who told you about this place? (Kto powiedział ci o tym miejscu?)

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).