Kwadrans z angielskim – no, none czy neither?

Angielskie zaimki nieokreślone no, none i neither są odpowiednikami polskiego zaimka żaden, żadna. Poniżej wyjaśniamy, kiedy stosujemy każdy z nich.

Zaimki neither i none – użycie

Neither oraz none łączą się z zaimkami osobowymi tylko za pomocą of, np.

 • neither of us (nikt z naszej dwójki)

 • none of us (nikt z nas, gdy mowa o więcej niż dwóch osobach).

W mowie starannej z tymi słowami używa się czasowników w liczbie pojedynczej (np. has), jednak w języku potocznym słyszy się też formę liczby mnogiej, np.

Neither of us has/have a car.
Żadne z nas (dwojga) nie ma samochodu.

none – nikt, żaden, żadna

Zaimka none (nikt, żaden, żadna) używamy, gdy odnosimy się do więcej niż dwóch osób lub rzeczy. None może wystąpić samodzielnie lub z rzeczownikiem określonym albo zaimkiem poprzedzonym of:

 • none of our friends – żaden z naszych przyjaciół

 • none of them – żaden z nich.


None stosujemy też w krótkich odpowiedziach na pytania o ilość lub liczbę, np.:

How much money did you spend?None.
Ile pieniędzy wydałeś? – Żadnych (nie: None money).


None występuje także w popularnym wyrażeniu:

It’s none of your business.
To nie twoja sprawa.

no – żaden, żadna

Zaimka none nie możemy użyć przed samym rzeczownikiem. Nie możemy powiedzieć none CDs. Gdy stawiamy rzeczownik, wtedy zamiast none używamy określnika no.

Na przykład:

I have no money in my bank account.
Nie mam żadnych pieniędzy na moim koncie bankowym.

I have no idea.
Nie mam pojęcia.

There’s no cause for concern, trust me.
Nie ma powodu do zmartwień, uwierz mi.

neither – nikt, żaden, żadna

Neither (nikt, żaden, żadna) stosujemy zawsze w odniesieniu do dwóch osób lub grup.

Zaimek neither występuje także w wyrażeniu:

 • neither... nor... – ani... ani…

Na przykład:

Neither Jim nor Kate helped me.
Ani Jim, ani Kate nie pomogli mi.


W zdaniach z tym wyrażeniem czasownik zwykle dopasowujemy do drugiego rzeczownika podanego w zestawieniu. Porównaj:

Neither Tim nor Jim likes
Ani Tim, ani Jim nie lubią…

ale:

Neither Tim nor my parents like
Ani Tim, ani moi rodzice nie lubią…

W języku potocznym można jednak usłyszeć czasownik w liczbie mnogiej, nawet gdy drugi rzeczownik jest w liczbie pojedynczej, np.

Neither mum nor dad speak Italian.
Ani mama, ani tata nie mówi po włosku.

Zaimki neither i none – różnice

Często użycie neither lub none zależy od kontekstu, ponieważ po polsku zdanie brzmi tak samo, niezależnie od tego, czy odnosimy się do dwóch, czy do większej liczby osób.

Porównaj:

None of my friends helped me.
Żaden z moich przyjaciół mi nie pomógł.

To zdanie moglibyśmy też przetłumaczyć:

Neither of my friends helped me.
Żaden z moich (dwóch) przyjaciół mi nie pomógł.

lecz wtedy mówilibyśmy tylko o dwóch osobach.

Zapamiętaj!

Gdy mowa o dwóch rzeczach lub osobach, stosujemy neither. Gdy mówimy o większej liczbie, używamy none. Bezpośrednio przed rzeczownikiem postawimy no.

Chcesz poznać więcej kłopotliwych zaimków jak no, none i neither?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Practice time!

Uzupełnij każdą lukę pasującym wyrazem: none, neither, no.

 1. ____ of us have a car.
  Neither of us have a car. (Żadne z nas (dwojga) nie ma samochodu.)

 2. ____Tim ____ Jim like football.
  Neither Tim nor Jim like football. (Ani Tim, ani Jim nie lubią piłki nożnej.)

 3. How many books did you read last year? ____.
  How many books did you read last year? None. (Ile książek przeczytałeś w zeszłym roku? Żadnej.)

 4. ____ of these two answers is correct.
  Neither of these two answers is correct. (Żadna z tych dwóch odpowiedzi nie jest poprawna.)

 5. I have ____ change. I only have banknotes.
  I have no change. I only have banknotes. (Nie mam żadnych drobnych. Mam tylko banknoty.)

 6. ____ the Prime Minister ____ the President have commented on this issue.
  Neither the Prime Minister nor the President have commented on this issue. (Ani premier, ani prezydent nie skomentowali tej kwestii.)

 7. There are ____ classes today.
  There are no classes today. (Nie ma dziś żadnych zajęć.)

 8. Actually, it’s ____ of your business.
  Actually, it’s none of your business. (Właściwie to nie twój interes.)

 9. They gave me a lot of advice, but ____ of it was useful.
  They gave me a lot of advice, but none of it was useful. (Dali mi dużo rad, ale żadna z nich nie była przydatna.)

 10. This flat is ____ too big ____ too small.
  This flat is neither too big nor too small. (To mieszkanie nie jest ani za duże, ani za małe.)

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).