Kwadrans z angielskim – each czy every

Every oraz each tłumaczymy jako każdy, ale nie używamy ich wymiennie. Sprawdź, w jakich sytuacjach użyjemy poszczególnych zaimków.


every – każdy

Every stosujemy częściej wtedy, gdy mowa o każdej rzeczy bez określania jej, np.

Every book has a cover.
Każda książka ma okładkę.

Można to samo wyrazić za pomocą all w liczbie mnogiej – All books have covers.


Zaimek every łączy się z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej – czasownika w liczbie pojedynczej użyjemy, nawet jeśli przy every stawiamy dwa rzeczowniki:

 • Every cat needs

 • Every cat and dog needs


Every stosujemy:

 • z wyrażeniami czasu, gdy mowa o częstotliwości oraz gdy rzeczownik poprzedzony jest liczbą, np.:

  • every day – codziennie

  • every week – co tydzień

  • every month – co miesiąc

  • every three days – co trzy dni

  • every ten years – co dziesięć lat.

He would tell me to check the mailbox every five minutes.
Co pięć minut mówił mi, żebym sprawdzała skrzynkę pocztową.

 • z almost, nearly:

  • nearly every – niemal każdy

  • almost every – prawie każdy.

Almost every person failed the exam.
Prawie każda osoba oblała egzamin.

 • w połączeniu z rzeczownikami hope, reason, chance w znaczeniu wszelki, np.:

She has every reason to be angry.
Ona ma wszelkie powody, żeby być zła.

 • ze słowem other w znaczeniu co drugi, np.:

  • every other month – co drugi miesiąc

  • every other day – co drugi dzień.

 • w wyrażeniu every single, aby podkreślić, że chodzi o każdą jedną rzecz/osobę:

Every single thing he says is a lie.
Każda jedna rzecz, którą mówi, jest kłamstwem.

 • w często używanej konstrukcji every time – za każdym razem, np.:

Every time he calls me, he asks about you.
Za każdym razem, gdy do mnie dzwoni, pyta o ciebie.


Od every pochodzą słowa:

 • everything – wszystko,

 • everybody/everyone – wszyscy,

 • everywhere – wszędzie.

each – każdy

Zaimek each odnosi się do każdej z dwóch lub więcej osób lub rzeczy indywidualnie, np.

You have to sign each page.
Musisz podpisać każdą stronę (każdą osobno).


Each używamy:

 • jako element okolicznika częstotliwości tylko w kontekście rzeczowników, które nie są poprzedzone liczebnikiem, np.:

Each month is different.
Każdy miesiąc jest inny.

 • gdy mówimy, że coś przypada na każdego, na głowę, np.:

We got five euros each.
Dostaliśmy po pięć euro każdy.

 • także w środku zdania z czasownikiem w liczbie mnogiej, porównaj:

Each student was rewarded.
Każdy uczeń dostał nagrodę (został nagrodzony).

The students were each rewarded.
Każdy ze studentów został nagrodzony.

 • w określeniu each other, gdy mówimy o czymś, co dwie osoby robią wobec siebie wzajemnie, np.:

They don’t understand each other.
Oni nie rozumieją się (nawzajem, jeden drugiego).

every vs each – różnice

Zapamiętaj: every stosujemy, gdy mowa o wszystkich rzeczach lub osobach, a nie o każdej z osobna, each natomiast wskazuje na każdą rzecz z danego zbioru z osobna lub na każdą osobę z danej grupy i każdą z nich traktujemy indywidualnie.

Chcesz poznać więcej kłopotliwych zaimków jak each i every?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Practice time!

Przetłumacz poniższe zdania z polskiego na angielski, używając odpowiedniego zaimka –  each lub every.

 1. Każdy banknot powinien mieć unikalny numer. Sprawdź każdy banknot.
  Every banknote should have a unique number. Check each banknote.

 2. Za każdym razem, gdy tu przychodzi, przynosi coś słodkiego.
  Every time he comes here, he brings something sweet.

 3. Każdy z nas dostał rabat.
  We were each given a discount.

 4. Oni dzwonią do siebie codziennie.
  They call each other every day.

 5. Zrób tabelę i oznacz każdy tydzień osobno.
  Make a table and label each week separately.

 6. Wszystko jest gotowe. Wszyscy już są. Możemy zaczynać.
  Everything is ready. Everybody is already here. We can start.

 7. Zrób parafki na każdej stronie umowy.
  Initialise each page of the contract.

 8. Autobus numer 25 jeździ co 15 minut.
  Bus number 25 runs every 15 minutes.

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).