Too vs enough – jak używać too i enough w angielskich zdaniach

Za dużo, a może wystarczająco dużo – wiesz, jak to powiedzieć? Użyj too lub enough.To przysłówki stopnia (adverbs of degree) i służą do określania intensywności. Odpowiadają na pytania: w jakim stopniu? jak bardzo?  Ze względu na zmieniony szyk zdania, czasami sprawiają kłopoty. Dowiedz się, jak i kiedy ich używać!

ENOUGH – wystarczająco (dużo)

Enough oznacza wystarczająco (dużo). Możesz go użyć przed rzeczownikami, ale po przymiotnikach i czasownikach. Porównaj przykłady:

 • po przymiotniku lub przysłówku, np.: long enough – wystarczająco długi;

  This rope is not long enough.
  Ta lina nie jest wystarczająco długa.
  You’re not good enough.
  Nie jesteś wystarczająco dobry.

 • po czasowniku, np.: to study enough – uczyć się wystarczająco dużo;

  I studied enough to pass this exam.
  Uczyłam się wystarczająco dużo żeby zdać ten egzamin.
  You didn’t do enough.
  Nie zrobiłeś wystarczająco dużo.

 • przed rzeczownikiem, np.: enough time – wystarczająco dużo czasu;

  I did not have enough time to complete this task.
  Nie miałem wystarczająco dużo czasu, żeby dokończyć to zadanie.
  I have enough money.
  Mam wystarczającą ilość pieniędzy.

TOO – za, zbyt

Too oznacza za bądź zbyt. Używany jest na cztery sposoby:

 • z przymiotnikami lub przysłówkami, np.: too small – za mały, too slowly – za wolno;

  This house is too big for us.
  Ten dom jest dla nas za duży.

 • w połączeniu z much po czasowniku, np.:

  He smokes too much.
  On pali za dużo.

 • w połączeniu z many + rzeczownik policzalny, np.: too many cars – zbyt wiele samochodów;

  There are too many cars on the road, which is causing air pollution.
  Na drodze jest zbyt wiele samochodów, co powoduje zanieczyszczenie powietrza.

 • w połączeniu z much + rzeczownik niepoliczalny, np.: too much time – zbyt wiele czasu.

  I spent too much time playing video games yesterday.
  Spędziłem wczoraj za dużo czasu, grając w gry video.

Chcesz utrwalić użycie przysłówków too i enough?

Rozpocznij naukę angielskiego w aplikacji do nauki języków Prestonly. Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni i zyskaj:

 • Dostęp do nauki wybranego języka i 4 tryby nauki: fiszki, słuchanie, pisanie, wymowa.
 • Ponad 1200 lekcji z zakresu codziennej komunikacji, słownictwa, gramatyki i języka biznesowego.
 • Inteligentny Algorytm Powtórek, który analizuje Twoje postępy w nauce.
 • Ponad 250 godzin nagrań prawdziwych native speakerów.

Wzmocnienie too przy użyciu far

Aby wzmocnić wydźwięk przysłówka too, możesz poprzedzić go określeniem far. Sprawdź poniższe przykłady:

It’s (far) too late.
Jest (o wiele) za późno.
There are (far) too many people.
Jest (o wiele) za dużo ludzi.
There’s (far) too much noise.
Jest (o wiele) za dużo hałasu.
You smoke (far) too much.
Palisz (o wiele) za dużo.

Formalne wzmocnienie too

W języku bardziej formalnym, w celu wzmocnienia, too używa się też z rzeczownikiem. Trzeba przy tym pamiętać o nieco innym szyku zdania:

too + przymiotnik + a/an + rzeczownik

Na przykład:

It was too big a risk.
To było za duże ryzyko.
It is too high a price to pay.
To zbyt wysoka cena, by ją zapłacić.

To samo zdanie, ale mniej formalnie możesz powiedzieć w standardowym szyku:

The risk was too big.
Ryzyko było za duże.

Jak widzisz, obie formy mają takie samo znaczenie. Pierwszej konstrukcji użyjemy w bardzo formalnej sytuacji, na przykład w czasie przedstawiania raportu dla zarządu, drugiego zdania użyjemy podczas rozmowy ze znajomym z pracy.

Porównaj:

It was too big a risk and we, therefore, recommended withdrawing from this operation.
Ryzyko było zbyt duże, dlatego zaleciliśmy wycofanie się z tej operacji.
The risk was too big, so we blew it off.
Ryzyko było zbyt duże, więc olaliśmy to.

Practice time!

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na angielski, stosując zasady opisane powyżej.

Nie jesteśmy wystarczająco wydajni.
We’re not productive enough.

On nie uczył się wystarczająco dużo i oblał egzamin.
He didn’t study enough, and he failed the exam.

Masz wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zapłacić rachunek?
Do you have enough money to pay the bill?

Wziąłem na siebie za dużo projektów na raz.
I've taken on too many projects at a time.

On mówił za szybko. Nie mogłem zrozumieć ani słowa.
He spoke too fast. I couldn’t understand a word.

Chciałabym mieć długie włosy. Moje włosy są za krótkie.
I would like to have long hair. My hair is too short.

Więcej z języka angielskiego

Barbara

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określenia ilości – much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little

Poznaj angielskie określenia ilości: much, many, a lot of, some, (a) few, (a) little w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Karolina

Kwadrans z angielskim – like czy as

Przyimki like oraz as w zależności od kontekstu tłumaczymy jako tak jak, jak, jako. Nie możemy ich jednak używać wymiennie. Poznaj podstawowe różnice między like i as.

Karolina

Past Simple – czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, by opisać zdarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Stosuje się go z wyrażeniami takimi jak: yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last summer (zeszłego lata), three days ago (trzy dni temu).